ИдентификацияИнвестиционен Навигатор
Инвестиционен профил Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ


Панагюрище предлага отлични възможности за инвестиции, за създаване на успешни партньорства и ефективност на вложенията.

Последно променен на Петък, 26 Април 2013 05:21
продължава>
 
Инвестиционен навигатор Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Анализ на социално-икономическото развитие

на община Панагюрище

 

Природни дадености и ресурси

Община Панагюрище е с важно транспортно-географско разположение; има разнообразен релеф и климат, минерални извори, богата флора и фауна, които са потенциал за развитие на туризма; богати горски ресурси, даващи възможност за силно горско стопанство и дървообработване; на територията са разположени голяма част от запасите на медна руда в страната, както и златоносни находища, което предопределя приоритетно развитие на минно-добивната промишленост. Общината е сравнително бедна на почвени ресурси.

Местна икономика

Обликът на община Панагюрище е почти изцяло промишлен, като основни структуроопределящи отрасли са добивната промишленост, машиностроенето и приборостроенето, текстилната, шивашката и хранително-вкусовата промишленост.

Последно променен на Петък, 26 Април 2013 05:14
продължава>