ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ, 2023 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   Общата рамка на предложения бюджет за 2023 година е 40 231 500 лева, от които за държавни дейности 21 024 127 лева, за местни дейности 17 951 450 лева и 1 255 923 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, стана ясно на общественото обсъждане за представяне на проекта на бюджет, 2023 година, което се състоя в сградата на Община Панагюрище, в Сесийна зала, днес, 24 август.

Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки поздрави присъстващите и благодари за активното участие.

„Не малка част от дейностите по бюджета за 2023 година са в изпълнение или вече са изпълнени“, сподели г-н Белишки.

На публичното събитие присъстваха общински съветници, кметове на малките населени места в община Панагюрище, експерти от Общинска администрация, граждани.

Основните параметри на проекта на бюджета за 2023 година представи началник отдел „Финансово счетоводна дейност и бюджет“ – г-жа Цветана Якова.

 

За разлика от 2022 година, когато приемането на държавния бюджет закъсня с три месеца, през 2023 година закъснението е седем месеца. Това обстоятелство постави Общините в сложна и непредвидима среда с множество рискови фактори и хипотези.

Независимо от тези нелеки обстоятелства Община Панагюрище предприе действия на основание удължаване на ЗДБРБ за 2022 година като подготви и прие конкретни решения на Общински съвет за одобряването на  основни разчетни показатели за времето до приемането на общинския бюджет- за лимит на средствата за заплати, за субсидиите на читалищата, спортни клубове и т.н., за предоставяне на временни безлихвени заеми за средствата от ЕС, за постъпленията от общинската собственост, за очакваните собствени приходи, за приоритетните капиталови разходи, с цел откриване на процедури.

До приемането на ЗДБРБ за 2023 година решенията на ОбС бяха инструментът за осигуряване на законосъобразно основание на местните политики за подкрепа на различни целеви групи или организации за извършване на определени разходи, особено в частта на инвестиците.

Проектобюджетът за 2023 година е изготвен на база на предварителен анализ за реално изпълнимите приходи и бюджетните разходи, за положително развитие на всички сфери на обществения живот в община Панагюрище.

Предложеният проектобюджет е разработен в  съответствие с:

Закона за публичните финанси (ЗПФ);

Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година (ЗДБРБ) – публикуван в Държавен вестник, бр. 66 от 01.08.2023 година;

Решения №280/05.05.2022 г. и  №337/02.05.2023 година на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  2023година;

Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 година на община Панагюрище, предоставени от Министерство на финансите.

Приети от Общински съвет - Панагюрище наредби, правилници;

Предложенията на кметовете на кметствата, предложенията на ръководителите на бюджетни звена, предложения на местната общност.

Акценти в проектобюджета за 2023 година

v Инвестиции  за осигуряване на все по-добра среда в системата от социални услуги за местната общност. Реконструкции на сградите за потребителите на социални услуги.

v Модернизиране на образователната инфраструктура.

v Модернизация и разширяване на спортната инфраструктура. Финансиране на дейности в спортния календар.

v Основен ремонт  на „ДКЦ – I Панагюрище“- подмяна на дограма и изграждане на нови ел. и В и К инсталации.

v Подкрепа на културните институции. Финансиране на дейности в културния календар.

v Реконструкция и рехабилитация на  улици, тротоари и водопроводи в общината.

В приходната част на проекта за Бюджет 2023 са отразени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Панагюрище за 2023 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи.

В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2023 година и указанията на Министерство на финансите. В плана за разходите, в частта за делегираните от държавата дейности, са разпределени всички средства, определени по Единни разходни стандарти.  При прогнозиране на разходите за местни дейности е направена максимално реалистична преценка.