ИдентификацияПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I
НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

Важно!

Сгради в режим на етажна собственост, за които има регистрирано Сдружение на собствениците, не е необходимо да се пререгистрират.

В случай, че има промяна в собствеността на апартамент и/или председателя и/или членовете на УС и/или процентите на участие в сдружението, е необходимо сдружението да се актуализира.

Ако СС е регистрирано преди повече от 2 години от датата на подаване на Заявление за кандидатстване и неговият Управител не е преизбиран или избиран нов в този срок е необходимо съгласно чл. 34 от ЗУЕС с Решение на общото събрание на СС вписано в Протокола да бъде преизбран/избран нов Управител на СС.

I.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ

 1. Домова книга - вярно и точно попълнена с кв. м. апартамент, кв. м. изба, кв. м. таван и %, три имена на собственика/собствениците, съгласно документ за собственост; или имена на наследниците – съгласно удостоверение за наследници;
 2. Покана за провеждане на общо събрание на етажна собственост - file icon docПриложение №1- копие, заверено „Вярно с оригинала“ - в случай на повече от един вход, поканата се съставя за всеки вход;
 3. Протокол за поставяне на поканата - file icon docПриложение №2 - копие, заверено „Вярно с оригинала“ – в случай на повече от един вход, протоколът от залепване на поканата се съставя за всеки вход;
 4. Протокол от общото /учредително/ събрание на етажна собственостfile icon docПриложение №3 - НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН, съдържащ решения съгласно указанията - оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;
 5. Проект на Споразумение за създаване на сдружениеfile icon docПриложение №4 - оригинал;
 6. Справка за собственик на самостоятелен обект /ССО/ за цялата сграда -file icon docПриложение №6 - оригинал;

Забележка: В приложения №3, 4 и 5 - в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.


В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);

Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

7.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (председателя и двамата членове);

8.Удостоверение от Агенцията по кадастър, съдържащо информация за броя на самостоятелните обекти и идентификационния номер на имота – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

9.Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис, (ако е приложимо);

10.Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис (ако е приложимо).


Относно пълномощните – НЕ СЕ ИЗИСКВА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА !!!

 • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва –file icon docПълномощно 1
 • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва –file icon docПълномощно 2
 • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

II. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани на страницата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), в Регистър ЗЕЕ, вписани фирми в регистъра по чл. 44 ал. 1, които можете да разгледате на следния линк: https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

До 20.03.2023 г., всеки председател на Сдружение на собственици, в чиито жилищни блокове има апартаменти ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ следва да изпрати информация в Община Панагюрище за адрес на сградата, вход, номера на апартамента и съответната стойност в лв. с ДДС на разходите за обследвания където е приложимо/.

В случай, че заедно с обследванията, някой от фирмите изготвят и КСС, те също следва да бъдат предоставени на общината от Сдруженията на собствениците.

III. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

За кандидатстване по Програмата, председателят на Сдружението на собствениците внася Заявление за участие (file icon docПриложение №4 - оригинал) с необходимите приложени документи не по-късно от 10.05.2023 г. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13, в Център за административно обслужване от 08:00-18:00 ч. всеки работен ден.

Към Заявлението се прилагат:

 1. Удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а от ЗУЕС - копие, заверено „Вярно с оригинала;
 2. Документ за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала”;
 3. Справка за ССО - оригинал - file icon docПриложение №5;
 4. Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“file icon docПриложение №6 ;
 5. Протокол за поставяне на поканата за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“ file icon docПриложение №7;
 6. Протокол от общото събрание на СС – копие, заверено „Вярно с оригинала“, съдържащ решения за участие:

ВАЖНО! На Приложение №8 се извършва нотариална заверка на подписа на Управителя под протоколните решения.

Забележка: В Приложения №5 и 8 - в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.

 • В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);
 • Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, се прави ново събрание и към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС. В този случай се подават допълнително и следните приложения:

Покана за свикване на общо събрание на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“- file icon docПриложение № 10;

Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“ - file icon docПриложение №11;

Протокол от общо събрание, подписан от председателя на управителния съвет (управителя) - file icon docПриложение №12;

7.Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ – оригинал на хартиен и електронен носител (CD);

8.Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите – оригинал на хартиен и електронен носител (CD);

9.Декларация за държавни/минимални помощи /ако е приложимо/ - file icon docПриложение №3, тоест отнасят се за ССО, които извършват някоя от следните дейности:

- самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност - независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);

- самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем - за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);

- в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;

-други стопански дейности, вкл. и тези, които не извършват стопанска дейност в момента.

В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

10.Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

11.Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

Относно пълномощните – НЕ СЕ ИЗИСКВА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА !!!

 • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва – Пълномощно 1;
 • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва – Пълномощно 2;
 • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.

IV. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИСУН 2020

След сключването на Партньорското споразумение, Община Панагюрище в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при активно участие и съдействие от страна на СС) и ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ (ИСУН 2020).

Срокът за кандидатстване по настоящата процедура е 17:00 ч. на 31.05.2023 г.

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НЯМА ДА ИМА ТЕЖЕСТ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАМАТА!

file icon pdfКРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

file icon pdfПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-етап I

file icon pdf Указания към архитектурния облик на сградите

В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);

Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

1.     Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (председателя и двамата членове);

2.     Удостоверение от Агенцията по кадастър, съдържащо информация за броя на самостоятелните обекти и идентификационния номер на имота – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

3.     Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис, (ако е приложимо);

4.      Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис (ако е приложимо).

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE
Последно променен на Петък, 19 Май 2023 10:56