ИдентификацияОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА – РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИ“ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


На 26.08.2022 г. в сградата на Община Панагюрище се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006-C02 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година.

Участници в събитието бяха госпожа Цветелина Арапова – Чавдарова Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, госпожа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, директори на социалните услуги на територията на община Панагюрище и гости.

Пресконференцията беше открита от Ръководителят на проекта г-жа Марина Ефтимова, която представи презентация със заложените цели и постигнатите резултати.


Зам.-кметът г-жа Матанова, акцентира, че: „ Фокусът на системата на социални услуги е резултатът, който се постига за хората, независимо какъв е алгоритъмът, винаги се стремим към повишаване качеството на живот на потребителите и възможностите за водене на независим живот и оказване на подкрепа на семейството за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата и постигане на пълния им потенциал.“Госпожа Цветелина Арапова – Чавдарова Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик изрази уверението си, че в Община Панагюрище социалната услуга ще бъде с високо качество и ще предостави най – добри условия за нуждаещите се деца и техните семейства.Проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.039-0006 – С01/02.09.2020 г.

Общата стойност на проекта е 803 600,00 лева, от които:

Европейски фонд за регионално развитие – 683 060,00 лева.

Национално финансиране - 120 540,00 лева.

Начало на проекта: 02.09.2020 г.

Край на проекта:    02.09.2022 г.


ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на проектните дейности доведоха до осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за институционалната закрила и защита на децата от улицата.

Изграденият Център за работа с деца на улицата  предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата.

Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще допринесе за изграждане на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на взаимоотношенията между децата и родителите им и стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на децата, съобразно с възрастта и интересите им, което от своя страна повиши качеството на живот и  съдейства за подобряване на човешкия капитал и пазара на труда в Панагюрище.

Последно променен на Вторник, 30 Август 2022 07:18