ИдентификацияМладежки дейности Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


file icon pdf Списък на одобрени проектни предложения за младежки дейности от Конкурсна сесия 2024
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Сред основите приоритети в политиката на Община Панагюрище е подкрепата на младите хора за постигане на качествена промяна, увеличаване на реалните ползи за обхванатите групи и задържането на младите хора в община Панагюрище чрез активното им включване в социално-икономическия живот.

Целта е привличане на вниманието и провокиране активността на младите хора към формите на гражданско участие, чрез включването им при вземане на решения на общинско ниво и за изграждане на бъдещо устойчиво партньорство между местната власт и младежите в различните направления на обществения живот.


Политики, стратегии и програми насочени към младите хора:

  • В община Панагюрище има създадени политики, стратегии и програми насочени към младите хора.

  • Разработен e План за младежта за 2015 година и Общински oтчет за младежта за 2014 година,  утвърдени с Решение на Общински съвет.

  • Годишните планове на неправителствените младежки  организации са част от Общински План за младежта 2015 година.

  • Годишното планиране на младежките политики на общинско ниво е в посока конкретизиране на дейностите на младите хора, формирани според техните потребности. Общинската младежка политика е синхронизирана с приоритетите на Националната и Европейска политика на младежта.


Действащи младежки организации в община Панагюрище

  • Български младежки червен кръст;

  • Лео клуб;

  • Ротаракт клуб;

  • Интер акт клуб;

  • Общински младежки парламент.

Общински младежки парламент – Панагюрище

Участието на младежи в процеса за вземане на решения на местно ниво в община Панагюрище се осъществява посредством сътрудничеството на Общинска администрация и създадения Общински младежки парламент.

Общинският младежки парламент е Консултативен орган към Кмета на община Панагюрище.

В него членуват младежи на възраст от 15 до 29 години.  През месец декември 2014 година започна втори мандат на ОМП (2014-2016 година), след проведени нови демократични избори на 29 младежи от община Панагюрище.

Последно променен на Четвъртък, 30 Май 2024 19:51