Промяна на ПУП Печат Е-мейл

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 433 от 10.06.2021 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлени имоти с идентификатори 57128.33.28 и 57128.33.28   в местността „Кайряка“ - землище на с. Поибрене, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им от земеделска земя в урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез общинската администрация до Административен съд гр. Пазарджик.

23.06.2021 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 434 от 10.06.2021 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.338.49   в местността „Фетенци 1“ - землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им от земеделска земя в урегулиран поземлен имот за вилно строителство.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез общинската администрация до Административен съд гр. Пазарджик.

23.06.2021 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 30.07.2020 год., Протокол №10, Общински съвет-Панагюрище прие следното решение:

Решение № 109 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище; изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват имот с идентификатор 27406.120.1 с предназначение „земеделска земя“ в землището на с. Елшица, община Панагюрище; изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват съгласно приложения регистър на засегнатите имоти, неразделна част от проекта, в землището на с. Оборище.


град Панагюрище

12.08.2020 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ VIII-560 в кв.31 по плана на с. Елшица, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ XVIII-374 в кв.15 по плана на с. Елшица, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 08.04.2020 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 173/23.03.2020г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  на имоти с идентификатори 55302.108.394 в м. „Дойчева чешма”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 172/23.03.2020г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ X-3125 в кв. 213 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 169/23.03.2020г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ III-4512 „За кантар и складово стопанство“ в кв. 214 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ III -4512 „За кантар и складово стопанство“  в кв. 214 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

дата: 18.03.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 1 от 03.01.2020 г. е публикувано Решение № 4/05.12.2019 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – Управление и пречистване на води и мониторинг“ с цел управление на водите в района на площадка „Елшица“ и довеждането им до определената площадка на Локална пречиствателна станция с оглед опазване, подобряване и възстановяване на състоянието на околната среда и преустановяване замърсяването на р. Елшишка (приток на р. Тополница) в землището на с. Елшица, Община Панагюрище. Трасето преминава през имоти по приложения регистър, неразделна част от решението.


06.01.2019 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 100 от 20.12.2019 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Изместване на трасе на хвостопровод в участък 3 на кота 880,00“, попадащо в територията на землището на с. Оборище, Община Панагюрище. Трасето преминава през следните имоти съгласно приложения регистър: поземлен имот (ПИ) с № 000843-дървопроизводителна горска площ в местността “Меченска лисец” - землище на с. Оборище, Община Панагюрище, поземлен имот (ПИ) с № 000931-дървопроизводителна горска площ в местността “Туркуловица” - землище на с. Оборище, Община Панагюрище, собственост на МЗГ-ДЛ-Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.


На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

06.01.2020 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 18.12.2019 год., Протокол 4 Общински съвет-Панагюрище прие следното решение:

Решение № 13 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на част от с. Панагюрски колонии с обхват квартали: 1, 4, 6, 8, 12, 13, 20, 24, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 106 и 300 съгласно приложените скици-проект.


06.01.2019 год.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 74 от 20.09.2019 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – Управление и пречистване на води и мониторинг“ с цел управление на водите в района на площадка „Елшица“ и довеждането им до определената площадка на Локална пречиствателна станция с оглед опазване, подобряване и възстановяване на състоянието на околната среда и преустановяване замърсяването на р. Елшишка (приток на р. Тополница) в землището на с. Елшица, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.Дата: 04.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (ИОУП)


С Решение № 692 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 26.06.2019 г., Протокол № 4, е разрешено изработването на изменение на Общ устройствен план на Община Панагюрище с обхват поземлени имоти с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64 с предназначение земеделска земя в землището на с. Оборище, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им в урбанизирана територия за производствено-складови дейности с устройствена зона – предимно производствена (Пп).

Проектът на ИОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ, което ще се проведе на 15.10.2019 г. от 11,00 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище.

Проектът е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Панагюрище с адрес:  гр. Панагюрище, пл. „20 април“ №13, ст.№212, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа.

Становища и мнения по ИОУП могат да се депозират в сградата на Община Панагюрище – в центъра за административно обслужване, на факс 0357/630-68, или на електронна поща: obstina@abv.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Тодорка Демирова – главен експерт „Архитектура и устройство на територията“, тел. 0357/60063.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ИОУП е 17.30 часа на 14.10.2019 г.

дата: 11.09.2019 г.

file icon pdf ГРАФИКА

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 75/08.02.2019г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ II-232, УПИ III-321 и УПИ V-323 в кв. 51 по плана на с. Левски, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

Дата: 15.04.2019г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПРЗ) с обхват ПИ с идентификатор 55302.394.320 и ПИ с идентификатор 55302.394.321 в м. Фетенци, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата: 17.01.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ  с идентификатор 55302.470.2 в м. „Потока”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата: 16.01.2018г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 67 от 14.08.2018 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за трасе на нов обходен път с обхват част от имоти  с идентификатори № 55302.96.961 - начин на трайно ползване „Обществен извънселищен парк, горски парк”, собственост – държавна публична (МЗХГ), част от имот 55302.89.471-начин на трайно ползване „Обществен извънселищен парк, горски парк”, собственост – държавна публична (МЗХГ), част от  имот 55302.89.272 - начин на трайно ползване „дере“ - общинска публична собственост и част от имот 55302.96.608 - начин на трайно ползване „полски път“ - общинска публична собственост.


гр.Панагюрище

14.08.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ  с идентификатор 55302.2.143 в м. „Манзул”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата: 26.07.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 397/18.07.2018 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ  с идентификатор 55302.67.313 в м. „Б. път”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

Дата: 26.07.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед №333/21.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) с обхват  части от ул. „Стоил Финджеков” и ул. „Васил Чолаков” при о.т.724, прилежащи на УПИ XVI-3106 в кв. 169 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок

от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед № 323/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ X-190 и УПИ XI-191 в кв. 1А по плана на с. Оборище, Община  Панагюрище, като действащата улична регулация мине по имотната граница на имотите.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед № 322/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ XXV-44, УПИ XXVI-46, УПИ XXVII-46 в кв. 16 по плана на с. Бъта, община Панагюрище, с който се предвижда промяна на предназначението на горецитираните имоти съгласно надписите и означенията в графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е със заповед №324/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е  одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот №015203, м. „Ненова могила”, землище на с. Баня, община Панагюрище, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.


ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е със заповед № 321/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ XXXI-2315 в кв. 228 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище, в който са обединени съществуващия  УПИ  XXXI-2315и улицата тупик представляваща имот с идентификатор 55302.501.9837, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация  (ПР) с обхват  УПИ III-ОКС, УПИ IV-ОКС, и УПИ V-ОКС  в кв. 235Б по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА:
21.06.2018г.

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Панагюрище 4500, пл. "20 април" № 13,
тел.:0357 600-50; факс: 630-68 email: obstina@abv.bg


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 38 от 08.05.2018 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с № 015203 в местността “НЕНОВА МОГИЛА” – землище на с. Баня, Община Панагюрище.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 173/05.04.2018г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ 55302.442.23 в м. Полето, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 27.04.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед № 172/05.04.2018г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ IV-5153 „За производствени цели” и  УПИ V-5152 „За производствени цели” в кв. 238б, УПИ II- „Дървопреработване и мебелопроизводство” и УПИ IV-ДИП „Средна гора” в кв. 238 и част от обслужваща улица между кв.238, кв. 238а и кв. 238б по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 27.04.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ XXV-44, УПИ XXVI-46, УПИ XXVII-46 в кв. 16 по плана на с. Бъта, община Панагюрище, с който се предвижда промяна на предназначението на горецитираните имоти съгласно надписите и означенията в графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ДАТА:
26.03.2018г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ XXXI-2315 в кв. 228 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище, в който са обединени съществуващия  УПИ  XXXI-2315и улицата тупик представляваща имот с идентификатор 55302.501.9837

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ДАТА:
13.03.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 8 от 23.01.2018 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с № 024211 в местността “ГРОМНИК/ВАЛОЗИТЕ” – землище на с. Баня, Община Панагюрище, преминаващо през имот с №024410 с начин на трайно ползване – полски път - общинска публична собственост.

 8 февруари 2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със заповед  №56/29.01.2018 г. е одобрен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с №024222 в местност „Громник/Валозите”-землище на с. Баня, Община Панагюрище, представляващ част от имот с №024211, за който се отрежда урегулиран поземлен имот – УПИ I-222 „Къща за гости”. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се предвижда: устройствена зона- Жилищно малкоетажно свободно застрояване с височина до 10м, плътност (процент) на застрояване (П застр.)- 60%, озеленена площ (П озел.)-30%, интензивност на застрояване (К инт.) – 1,5 съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.


дата: 31.01.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ II – 587 и УПИ III – 587 в кв. 16 по плана на с. Баня, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ, във връзка с чл. 124б, ал. (3) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-02-15-54/02.06.2017 г. на министъра на Регионалното развитие и благоустройството е разрешено на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД да изработи Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на територията на: област Пазарджик – общини Лесичево, Пазарджик, Септември и Панагюрище; Софийска област – общини Пирдоп и Златица.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


17.01.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.88 от 3.11.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета за водопровод и електропровод, захранващи имот с идентификатор 55302.442.23 в местността “Полето” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


град Панагюрище

7.11.2017 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.89 от 7.11.2017 год. е публикувано Решение № 419 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 29.09.2017 год. за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция БСPD2571 в местността „Петровден“, землище на с. Попинци, община Панагюрище“.


град Панагюрище

7.11.2017 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ II-4479, УПИ IV-ОКС, УПИ V-ОКС, УПИ VI-4477 и УПИ VII-ОКС в  кв. 235А по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


5 октомври 2017 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 460/26.07.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  поземлен имот с идентификационни номера: 55302.501.624, участващ в УПИ I- „ Парк, ресторант, туристическа база”  и УПИ XIII-4140,3924„  За спорт и атракции”в  кв. 6 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище. Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

3 август 2017 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.57 от 14.07.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция на „БТК“ ЕАД БС PD2571, в местността „Петровден“, землище на с. Попинци, Община Панагюрище“.

Трасето преминава през следните имоти съгласно приложения регистър:

 • имот с № 0.595 – за селскостопански, горски, ведомствен път;
 • имот с № 0.596 – за път от републиканската пътна мрежа;
 • имот с № 170.2 – пасище.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.гр.Панагюрище

20.07.2017 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на всички заинтересувани страни за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ I-„За КВЗ” в  кв. 7 по плана на с. Панагюрски колонии, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението заинтересуваните лица, собственици на сгради в горецитирания имот, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на всички заинтересувани страни, че със Заповед № 272/12.05.2017 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ІI-„За КВЗ” в  кв. 6 по плана на с. Панагюрски колонии, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението заинтересуваните лица, собственици на сгради в горецитирания имот, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план чрез общинска администрация до Административен съд-Пазарджик.

 

гр.Панагюрище

22.06.2017 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  поземлени имоти с идентификационни номера: 55302.501.624, участващ в УПИ I- „ Парк, ресторант, туристическа база”  и УПИ XIII-4140,3924„  За спорт и атракции”в  кв. 6 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище. Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересуваните лица, собственици на горецитираните имоти, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


гр.Панагюрище

15.05.2017 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.36 от 05.05.2017 год. е публикувано Решение № 331/30.03.2017 год. на Общински съвет-Панагюрище за одобрен ПУП –парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред Административен съд-Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


гр.Панагюрище

11.05.2017 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 в кв.129 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 се поставят в съответствие със съществуващите на място имотни граници.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

3 май 2017 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че с заповед №18/13.01.2017г на кмета на Община Панагюрище в одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлени имоти с идентификатори  55302.64.9, 55302.64.316  и  55302.64.318 в местността „Б път”, поземлени имоти с идентификатори 55302.427.4 и 55302.427.7 в местността „Негота” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, във връзка с промяна предназначението на същите.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

15 март 2017 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Панагюрище съобщава, че в ДВ бр.19/28.02.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с обхват жилищната зона на изток от р.Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – окончателен проект и подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с обхват жилищната зона на запад от р.Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – предварителен проект.

Съгласно чл.128, ал. 2 от ЗУТ проектите са публикувани на интернет страницата на общината. Същите се намират в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.

file icon pdf ПУП - ПРЗ на запад от р. Луда Яна - 1

file icon pdf ПУП - ПРЗ на запад от р. Луда Яна - 2

file icon pdf ПР на изток от р. Луда Яна

file icon pdf ПР на запад от р. Луда Яна

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 32/ 18.01.2017 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XIV–45 и УПИ XIII–44 в кв. 19 по плана на с. Попинци, община Панагюрище, с който вътрешната регулационна линия между УПИ XI–45 и УПИ XIII–44 се поставя в съотвествие с имотната граница съгласно надписите и означенията в графичната част на плана.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20-ти Април” № 13, ет. 2, ст. 212 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК).


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.7 от 20.01.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20ти Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


27.01.2017 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Мрамор” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като за  поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 се отрежда УПИ II - 357 с предназначение „Търговия и услуги, бетонов център”;  за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност (процент) на застрояване (П застр.) – 80%; озеленена площ (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5. Съседи на поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 са както следва: поземлени имоти с идентификатори 55302.107.351, 55302.107.355, 55302.107.356, 55302.107.358, 55302.107.373, 55302.107.387 (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и 55302.107.406.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 по по кадастралната карта и  кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Полето” – землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, като за поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 се отрежда  УПИ IV– 8 с предназначение „Търговия и услуги, автосервиз и автомивка, пункт за технически преглед”; за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност ( процент) на застрояване( П застр.) – 80% ; озеленена площ   (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване ( К инт.) – 2.5.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април”        № 13, ет. 2, ст. 212 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяването заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XIV – 45 и УПИ XIII – 44 в кв. 19 по плана на с. Попинци, община Панагюрище, с който вътрешната регулационна линия между УПИ XIV–45 и УПИ XIII–44 се поставя в съотвествие с имотната граница съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април”        № 13, ет. 2, ст. 212 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяването заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.11.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че ДВ бр. 64 от 16.08.2016 год. са публикувани следните Решения на Общински съвет-Панагюрище:

 • Решение № 154/28.06.2016 год. за одобрен ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 55302.107.357 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 155/28.06.2016 год. за одобрен ПУП – парцеларен план (ПП) - първи вариант, на трасета за водопровод и канализация, захранващи имот с идентификатор 55302.87.717 в местността “Тесни дол” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

Решенията подлежат на обжалване пред Административен съд – Пазарджик съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред Административен съд-Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


гр.Панагюрище

24.08.2016 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 379/22.06.2016 год. на Кмета на община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване и Работен устройствен план (РУП) с обхват УПИ ІV-177, УПИ V-178 и УПИ ХVІІІ-177 в кв.40 по плана на с. Баня, Община Панагюрище.

гр.Панагюрище

24.06.2016 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Мрамор” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като за  поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 се отрежда УПИ II - 357 с предназначение „Търговия и услуги, бетонов център”;  за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност (процент) на застрояване (П застр.) – 80%; озеленена площ (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5. Съседи на поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 са както следва: поземлени имоти с идентификатори 55302.107.351, 55302.107.355, 55302.107.356, 55302.107.358, 55302.107.373, 55302.107.387 (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и 55302.107.406.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


08.06.2016 г.

гр. ПанагюрищеО   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.35 от 10.05.2016 г. са публикувани: Решение № 80, Решение №81, Решение № 83 и Решение № 85 на Общински съвет-Панагюрище, приети на заседание от 31.03.2016 год. относно одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/ – парцеларни планове (ПП) съответно за обекти: „Трасе на канализация за битови и фекални отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“; „Трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“, „Трасе на водопровод за захранване на имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрище“ и „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар ниска зона“ в землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик; изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) ) - първи вариант, на трасета за водопровод и канализация, захранващи имот с идентификатор 55302.87.717 в местността “Тесни дол” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинска администрация.


гр.Панагюрище

10.05.2016 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ V – 3126,3127, УПИ VI – 3124, УПИ VII – 3123, УПИ VIII – 3122, УПИ IX – 3121 и УПИ X – 3125 в кв. 213 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

10.05.2016 г.

гр. Панагюрище
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свои заседания от 31.03.2016 год. и 14.04.2016 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 82 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на ел. кабел за захранване на имот с идентификатор 55302.38.391 в местността “ГЛЕДЯ” – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 84 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект „Базова станция № 3455“, с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.82.345 - горска територия в местността “Ушите” - землище на гр. Панагюище, Община Панагюрище;
 • Решение № 102 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с №000934 в местността “Над селото” – землище на с. Левски, Община Панагюрище;


 • Решение № 103 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват част от поземлен имот с идентификатор 55302.528.76 в местността “Търнов дол” („Дойчов ръд“) – землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище;


 • Решение № 104 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 в местността “Полето” – землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.гр.Панагюрище

21.04.2016 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 129/09.03.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ VI – 3617, УПИ IX – 3621 и УПИ XIII – 3618 в кв. 197 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между УПИ VI – 3617, УПИ IX – 3621 и УПИ  XIII – 3618 се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяване, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


19.04.2016 г.

гр. Панагюрище
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.27 от 05.04.2016 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 55302.107.357 в местността “Мрамор землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


гр.Панагюрище

06.04.2016 год.З   А   П   О   В   Е   Д


193

гр. Панагюрище, 30.03.2016 год.


Във връзка с жалба вх.№ 95-Ж-8/10.03.2016г. от МАНЬО ГЕОРГИЕВ РАКОВ  от гр.Панагюрище, ул.”Райна княгиня” № 19 относно рушаща се сграда в съседен имот / бивш Районен съд /

На основание чл. 196 ал. 1 от Закона за устройство на територията

Н  А  З  Н  А  Ч  А  В  А  М

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж.Теменужка Шишкова-гл. инспектор “Строителен контрол”

ЧЛЕНОВЕ :           инж.Георги Кирчев – инспектор „Строителен контрол”

Тодорка Демирова- мл.експерт „Архитектура и благоустрояване”

която да извърши проверка на горецитираната масивна двуетажна сграда с административен адрес гр.Панагюрище, ул.”Делчо Наплатанов” № 1 и се установи моментното и състояние.

Комисията да вземе решение съгласно чл.196 ал.2 от ЗУТ, като същото предложи за одобрение на Кмета на Община Панагюрище.

Комисията да  се събере на 15.04.2016г. в 9.30 часа  на адреса .

Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на Община ПанагюрищеО   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Мрамор” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като за  поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 се отрежда УПИ II - 357 с предназначение „Търговия и услуги, бетонов център”;  за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност (процент) на застрояване (П застр.) – 80%; озеленена площ (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5. Съседи на поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 са както следва: поземлени имоти с идентификатори 55302.107.351, 55302.107.355, 55302.107.356, 55302.107.358, 55302.107.373, 55302.107.387 (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и 55302.107.406.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


01.04.2016 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОбщина Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – „За промишлено и складово строителство” в кв. 263 и съществуващи паркинги към УПИ I – „За промишлено и складово строителство”, УПИ X - „За промишлено и складово строителство” и УПИ III - „За промишлено и складово строителство” по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се заличават кв. 263 и УПИ I – „За промишлено и складово строителство” и се отрежда УПИ XXX – „За промишлено и складово строителство” в кв. 234; за сметка на улица и съществуващи паркинги се създават три нови урегулирани поземлени имота – УПИ XXXI - „За промишлено и складово строителство”, УПИ XXXII - „За промишлено и складово строителство” в кв. 234 и УПИ VII - „За промишлено и складово строителство” в кв. 264 съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ IV – Общ., УПИ V – Общ., УПИ VI – „За озеленяване”, УПИ XI – „За озеленяване и спорт” и УПИ XII – Общ. в  кв. 24 по плана на с. Панагюрски колонии, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 30/07.01.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ IX – Общ. и част от прилежащата нереализирана улица в кв. 22 по плана на с. Елшица, Община Панагюрище, с който се заличава УПИ IX – Общ. в кв. 22, измества се прилежащата му част от улицата с ширина 9 м на запад до източната имотна граница на имот пл. № 209 с нови о.т. 149А и 149Б; създават се нов кв. 22А и УПИ I – Общ.  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на обявяване чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 29/07.01.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XIV – Общ. в кв. 45 по плана на с. Попинци, община Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ XIV – Общ.  и за сметка на него се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти – УПИ XIV – „Търговия и услуги” и УПИ XV – „Търговия и услуги” съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на обявяване чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.18 от 08.03.2016 год. е публикувано Решение № 38/28.01.2016 год.  на Общински съвет-Панагюрище за одобрен ПУП – парцеларен план за следните подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище:

 • Изместване на съществуваща въздушна линия 20 кV извън язовирното езеро, включително кабел(и) за електрозахранване на ПСПВ;
 • Водопровод от ПС1 до ПСПВ;
 • Канал от МПСОВ в имота на ПСПВ до точката на заустване.


Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.


гр.Панагюрище

11.03.2016 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че ДВ бр.10 от 05.02.2016 год. са публикувани следните Решения на Общински съвет-Панагюрище:

 • Решение № 24/22.12.2015 год. за одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот 55302.1.500 в местността „Алабалица“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“;
 • Решение № 25/22.12.2015 год. за одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот 55302.448.350 в местността „Мрамор“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

гр.Панагюрище

15.02.2016 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОбщина Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.63 от 18.08.2015 г. са публикувани обявления за изработени подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за следните обекти:

 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.448.350 в местността „Мрамор“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“;
 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.1.500 в местността „Алабалица“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.


гр.Панагюрище

20.08.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 06.08.2015 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 840 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.38.391 в местността “ГЛЕДЯ” – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 841 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на водопровод за захранване на имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ.БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрищегр.Панагюрище

20.08.2015 год.ОБЯВЛЕНИЕ


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VI – 3617, УПИ IX – 3621 и УПИ XIII – 3618 в кв. 197 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между имот с идентификатор 55302.501.3617 и имоти с идентификатори 55302.501.3621 и 55302.501.3618 минат по имотни граници съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.01.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.88 от 13.11.2015 г. са публикувани обявления за изработени подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за следните обекти:

 • „Трасе на водопровод за захранване на обект „Ферма за отглеждане на риба и предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци“ в имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ.БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрище“;
 • „Трасета на канализация за битови и фекални отпадъчни води и канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“.

В ДВ бр.95 от 08.12.2015 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за следните подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище:

 • Изместване на съществуваща въздушна линия 20 кV извън язовирното езеро, включително кабел(и) за електрозахранване на ПСПВ;
 • Водопровод от ПС1 до ПСПВ;
 • Канал от МПСОВ в имота на ПСПВ до точката на заустване.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.


гр.Панагюрище

15.12.2015 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ II – „За обществено обслужване” и УПИ V – „За КВЗ” в  кв. 15 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

26.10.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 06.08.2015 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 840 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.38.391 в местността “ГЛЕДЯ” – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 841 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на водопровод за захранване на имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ.БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрище


гр.Панагюрище

20.08.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.63 от 18.08.2015 г. са публикувани обявления за изработени подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за следните обекти:

 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.448.350 в местността „Мрамор“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“;
 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.1.500 в местността „Алабалица“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.


гр.Панагюрище

20.08.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 826 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 25.06.2015 год. е разрешено изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за следните подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище:

 • Изместване на съществуваща въздушна линия 20 кV извън язовирното езеро, включително кабел(и) за електрозахранване на ПСПВ;
 • Водопровод от ПС1 до ПСПВ;
 • Канал от МПСОВ в имота на ПСПВ до точка на заустване.


Отменя Решение № 480 и Решение № 483, приети на заседание от 30.01.2014 год. на Общински съвет-Панагюрище.


гр.Панагюрище

08.07.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.46 от 23.06.2015 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на гр.Панагюрище с обхват жилищната зона на изток от р.Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – предварителен проект.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, Център за услуги и информация (приемна за граждани) и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


гр.Панагюрище

29.06.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 280/21.05.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  поземлени имоти с идентификатори 55302.501.2582, 55302.501.2585 и 55302.501.2584, участващи в УПИ IV – 2582, 2580, 3977 и УПИ V – 2585, 2584, както и УПИ VI – 2583 в кв. 121 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който регулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници и се създават следните урегулирани поземлени имоти:  УПИ IV – 2580, 3977 и УПИ V – 2585, 2584, 2582 в кв. 121 по плана на гр. Панагюрище съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията , неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


25.06.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 192/31.03.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  УПИ I – Общ., УПИ II – Общ. и УПИ V в кв. 22 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с втора поправка с виолетов цвят, с който се променя уличната регулация на УПИ I – Общ., УПИ II – Общ., УПИ V и вътрешната регулационна линия между УПИ II – Общ. и УПИ V съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта. Вътрешната регулационна линия между УПИ I – Общ. и УПИ II – Общ. в кв. 22 по плана на с. Панагюрски колонии не се променя.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


29.05.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VIII – „Магазини”, УПИ XV – „Селкооп”, УПИ XX - „Комплексен приемателен пункт” и УПИ X – 356 в кв. 33 по плана на с. Левски, Община Панагюрище, в който се предвижда изменение на улична и дворищна регулации, като се заличават УПИ VIII – „Магазини”, УПИ XV – „Селкооп” и УПИ XX - „Комплексен приемателен пункт” и за сметка на тях се обособяват нови урегулирани поземлени имоти - УПИ XII – 519, УПИ XIII – 359, УПИ XIV – 358 по имотните граници на съответните имоти и УПИ XV – РПК „Средногорие”, съгласно графичната част в ПУП - план за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


18.05.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище съобщава, че е изработена скица - проект за допълващо застрояване в имот с идентификатор 55302.501.3281, участващ в УПИ I – ОЖС, кв. 220А (ъгъла между ул. „Захари Стоянов” и ул. „Брацигово”) по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като се създават 2 броя петна за гаражи и 1 брой петно за стопанска сграда.

Скицата - проект се намира в Общинска администрация гр. Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

В едномесечен срок, от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по скицата - проект за допълващо застрояване до общинската администрация.


12.05.2015 г.

гр. Панагюрище
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.30 от 24.04.2015 г. е публикувано Решение №759/26.03.2015 г. на Общински съвет-Панагюрище, с което е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: Проект за развитие на общинската инфраструктура MIDP-D-QCBS-1:“Обследване на площадката, технически проект и тръжни документи на язовир „Луда Яна“. Лот 2: „Технически дейности по проучване и проектиране на изместването на съществуващите ВЛ 110 кV и 20 кV; Етап 1: „Проучване и предложение на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на изместване на електропроводите“; Част 2: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план“; Име Доклад: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 110 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.


гр.Панагюрище, 28.04.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват поземлени имоти с идентификатори 55302.501.2582, 55302.501.2580, 55302.501.2585, 55302.501.2584 и 55302.501.2583, участващи в УПИ IV – 2582, 2580, 3977;  УПИ V – 2585, 2584 и УПИ VI – 2583 в кв. 121 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


16.04.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 101/20.02.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  УПИ I – 4413 в кв. 235 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешната регулационна линия между УПИ I – 4413 и УПИ II – 4479 мине по имотна граница съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията , неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


15.04.2015 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 26.03.2015 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 742 за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват поземлени имоти с № № 000780, 000792, 000796, 000797, 000798 и 000803 в местността “Гъстите дървета” - землище на с.Елшица, Община Панагюрище;
 • Решение № 758 за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с обособени райони: Източна част, Западна част и Промишлена зона в границите на урбанизираната територия;
 • Решение № 760 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 55302.1.500 в местността “Алабалица” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 761 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.Дата: 07.04.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 102/20.02.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  поземлен имот с идентификатор 55302.501.3733, участващ в УПИ III – 3733, УПИ IV – 3733, УПИ V – 3733 в кв. 186Б и УПИ X - 3733 в кв. 186Е по действащия план на гр. Панагюрище, като се заличават  УПИ III – 3733, УПИ IV – 3733, УПИ V – 3733 в кв. 186Б и УПИ X – 3733 и УПИ I - 3753 в кв. 186Е, както и част от нереализирана улица от о.т. 602г до о.т. 512б от действащия план на гр. Панагюрище. Обособява се нов УПИ III – 3733, към който се присъединяват 191 кв.м. от имот с идентификатор 55302.501.3753 и се създава задънена улица (тупик) от о.т. 512б до о.т. 512в, като се извършва обединяване на квартали 186Б и 186Е в кв. 186Б по плана на гр. Панагюрище и вътрешните регулационни линии между УПИ III – 3733, УПИ II – 4165 и УПИ VI общ. “За общ. жилищно строителство” минат по имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията , неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

26.03.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ IX – Общ. и нереализирана улица в кв. 22 по плана на с. Елшица, Община Панагюрище, с който се предвижда изменение на действащите улични и вътрешни регулационни линии на УПИ VIII – 209 и УПИ X – 209 в кв. 22 и кръстовището при о.т. 149, като се заличава УПИ IX – Общ. в кв. 22; измества се и се създава улица с ширина 9 м на запад по заснетата на място източна ограда на имот пл. № 209 с нови о.т. 149А и о.т. 149Б; обособява се нов УПИ I – Общ. в новосъздаден кв. 22А по плана на с. Елшица, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

26.03.2015 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че в Община Панагюрище са постъпили заявления за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Склад”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 3081 в кв. 208 (ъгъла между ул. „Стоил Финджеков” и ул. „Петко Мачев”) по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, със застроена площ – 10,00 м2.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Писмени възражения и предложения по заявленията за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, както и по изработения технически проект, заинтересованите лица могат да направят в 14 – дневен срок, от датата на обявяване на съобщението, до общинската администрация.


17.03.2015 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 856/19.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват УПИ XI  – 2348, УПИ VIII – 2351, УПИ IX – 2347, УПИ X – 2346 и УПИ XIII – 2349, 2350 в кв. 156 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се променят вътрешните регулационни линии между УПИ XI  – 2348 и УПИ VIII – 2351, УПИ IX – 2347, УПИ X – 2346 и УПИ XIII – 2349, 2350, като същите се приведат в съответствие с имотните им граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


26.02.2015 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.12 от 13.02.2015 г. са публикувани следните решения на Общински съвет – Панагюрище:

Решение № 718 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 21.01.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар висока зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;

Решение № 719 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 21.01.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на водопровод и електропровод, захранващи обект „Склад за зърно и ремонт на селскостопанска техника“ в поземлен имот с идентификатор 55302.470.7 в местността “Полето“, землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

19.02.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 855/19.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  УПИ XL  – 1317, УПИ XLI  – 4102, УПИ XLII  –1316, УПИ XLIII  – 4103, УПИ VIII – 1314 и УПИ XXIII – 3944 в кв. 93 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се променят вътрешните регулационни линии между УПИ XL – 1317, УПИ  XLI – 4102,  УПИ XLII – 1316 и УПИ XLIII  – 4103,  като същите се приведат в съответствие с имотните им граници; променя се уличната регулация за УПИ VIII – 1314 и УПИ XXIII – 3944, която също минава по имотните им граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


18.02.2015 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват поземлени имоти с идентификатори 55302.121.47, 55302.121.53 и 55302.121.54 в м. „Стопански двор”, землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, в който се предвижда обособяване на четири нови урегулирани поземлени имота (УПИ): за имот с идентификатор 55302.121.47 се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ)  XLVII – „Тракторен стан”, за имот с идентификатор 55302.121.53 се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ) LIII – „Тракторен стан” и в границите на имот с идентификатор 55302.121.54 се създават два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота  (УПИ) LIV -  „Тракторен стан” и LV - „Тракторен стан”.

Вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници на имоти с идентификатори 55302.121.47, 55302.121.53 и 55302.121.54, с изключение на вътрешната регулационна линия между имоти с идентификатори 55302.121.47 и 55302.121.53, която се предвижда да е на отстояние 0,60 м на север от кадастралната имотна граница и да премине по съществуващата на място граница (зид) между сгради с идентификатори 55302.121.47.2 и 55302.121.53.1, поради неточното ù отразяване в кадастралната карта, одобрена със заповед  № РД – 18 – 39 от 17.07.2012 г. на ИД на АГКК гр. София.

Достъпът до новообразуваните урегулирани поземлени имота (УПИ) ще се осъществява чрез ведомствени пътища с идентификатори 55302.470.17, 55302.470.315 и 55302.121.506.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


16.02.2015 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение №720 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 21.01.2015 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имоти с идентификатори 55302.448.19, 55302.448.348, 55302.448.6, 55302.448.7 в местността “Асарелска река землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

гр.Панагюрище

04.01.2015 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 833/11.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VI – 109, УПИ VII – 108, УПИ XII – 103, УПИ XIII – 102, УПИ V - 110 и част от имот пл. № 9021 в кв. 13 по плана на с. Попинци, Община Панагюрище, като вътрешните регулационни линии между УПИ VI – 109 и УПИ VII – 108, УПИ XII – 103, УПИ XIII – 102, УПИ V – 110 и уличната регулация на УПИ VI – 109 минат по имотни граници съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на обявяване на съобщението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


16.01.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 716/29.10.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват имоти с планоснимачни номера 1136, 1081, 1082 и 1083, участващи в УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 в кв. 8 по плана на с. Попинци, община Панагюрище и част от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28, с който се създава нов УПИ V – 1136 в съответствие с имотните граници на имот пл. № 1136, като се заличава частта от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28, минаваща през имота, и се създава обръщало на север от  УПИ V – 1136 – нов; Изменя се дворищната регулация на част от кв. 8, като се заличават УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 и се създават нови УПИ II – 1081, УПИ III – 1082 и  УПИ IV – 1083, като вътрешните регулационни линии минат по имотните граници;  Проектира се нова улица от о.т. 28А до о.т. 78Б в продължение на улица с о.т. 27 и о.т. 28, която разделя УПИ VIII – „Озеленяване” в кв. 10 на два урегулирани поземлени имота, като за северната част се обособява УПИ XIX – „Озеленяване” в кв. 8, а южната част остава УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 по плана на с. Попинци, община Панагюрище; Променя се кръстовището при о.т. 78 и о.т. 79, като Г-образното кръстовище става Т-образно с продължаване на улицата на север от о.т. 78 към о.т. 78А и о.т. 78Б, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


15.01.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – 4413 в кв. 235 по действащия план на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като се предвижда регулационната линия между УПИ I – 4413 и УПИ II – 4479 в кв. 235 да мине по имотна граница.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


22.12.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VI – 109, УПИ VII - 108, УПИ V – 110, XIII - 102 и част от имот пл. № 9021 в кв. 13 по плана на с. Попинци, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


19.11.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) с обхват УПИ XI – 2348, УПИ IX – 2347, УПИ X – 2346, УПИ XII – 2349, 2350 и УПИ VIII - 2351 в кв. 156 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, като вътрешните регулационни линии минат по имотни граници съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


19.11.2014 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище съобщава, че в ДВ бр.91 от 04.11.2014 г. е публикувано Решение №642/16.10.2014 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.“Пятигорск“ до разклона на пътя за пречиствателна станция на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че:

-          с Решение №643 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.1.388 в местността „Алабалица“ – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

-          с Решение №644 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS №3079“ с обхват поземлен имот с № 000647 в местността “Добрашинец” - землище на с.Оборище, Община Панагюрище.

-          с Решение №664 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за развитие на минната дейност на обект „РУДНИК „АСАРЕЛ“ с обхват поземлени имоти съгласно приложения регистър както следва: поземлени имоти с №№ 55302.43.536, 55302.40.606, 55302.41.601 с начин на трайно ползване – залесена територия; поземлени имоти с №№ 55302.40.408, 55302.40.1407 с начин на трайно ползване – пасище, мера; поземлен имот с № 55302.40.410 с начин на трайно ползване – водно течение в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

-          с Решение №665 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за развитие на минната дейност на обект „ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“ с обхват поземлени имоти съгласно приложения регистър както следва: поземлен имот № 0.239 с начин на трайно ползване – полски пътища; поземлени имоти с №№ 0.622 и 4.12 с начин на трайно ползване – гори в земеделски земи; поземлени имоти с №№ 4.10, 4.11, 4.20, 4.23, 7.2, 7.4, 7.12, 7.13, 7.14, 28.43 с начин на трайно ползване – пасища, мери; поземлени имоти с №№ 4.22, 7.1, 7.3, 7.23 с начин на трайно ползване – изоставени орни земи; поземлени имоти с №№ 0.399, 0.408, 0.415, 0.416, 0.428, 0.447, 0.451, 0.452, 0.673, 0.691, 0.816, 0.849, 0.846 с начин на трайно ползване – дървопроизводителни горски площи; поземлен имот № 0.238 с начин на трайно ползване – горски пътища; поземлени имоти с №№ 0.661, 6.21, 6.24, 6.35, 39.33, 41.34 с начин на трайно ползване – горски пасища; поземлени имоти с №№ 0.840, 41.41, 41.42 с начин на трайно ползване – други територии за добив на полезни изкопаеми; поземлени имоти с №№ 4.24, 7.24, 41.39 с начин на трайно ползване – други територии, заети от селско стопанство; поземлени имоти с №№ 7.15, 7.17, 28.36, 28.42, 39.21, 39.24  с начин на трайно ползване – ниви (орна земя); поземлени имоти с №№ 7.16, 41.25, 41.28 с начин на трайно ползване – храсти; поземлени имоти с №№ 7.21, 7.25, 41.26, 41.27 с начин на трайно ползване – унищожени орни земи от промишлени предприятия; поземлен имот № 7.41 с начин на трайно ползване – пасища с храсти; поземлени имоти с №№ 41.29, 41.36, 615,35, 615.36, 615.37, 615.38, 615.40 с начин на трайно ползване – други територии на горското стопанство; поземлени имоти с №№ 615.2, 615.3, 615.6, 615.12, 615.39 с начин на трайно ползване – хвостохранилища в землището на с.Оборище, Община Панагюрище.

-
Дата: 27.10.2014 год.

гр.Панагюрище


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XLIII  – 4103, УПИ XLII – 1316 и УПИ XLI – 4102 в кв. 93 по действащия план на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

С проекта се предвижда промяна на уличните и вътрешните регулационни линии за УПИ XLIII  – 4103, УПИ XLII – 1316, УПИ  XLI – 4102 и УПИ XL – 1317, като същите се приведат в съответствие с имотните им граници и изменение на уличната регулационна линия за УПИ VIII – 1314 и УПИ XXIII – 3944, която също минава по имотните им граници съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на съобщаване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.27.10.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват имоти с планоснимачни номера 1136, 1081, 1082 и 1083, участващи в УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 в кв. 8 по плана на с. Попинци, община Панагюрище и част от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28.

С проекта се предвижда създаване на нов УПИ V – 1136 по имотните граници на имот пл. № 1136, като се заличава частта от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28 минаваща през имота и се създава обръщало на север от  УПИ V – 1136 – нов.

Изменение на дворищната регулация на част от кв. 8, като се заличават  УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 и се създават нови УПИ II – 1081, УПИ III – 1082 и  УПИ IV – 1083, като вътрешните регулационни линии минат по имотните граници на имот с пл. № 1081, имот с пл. № 1082 и имот с пл. № 1083. Проектиране на нова улица от о.т. 28А до о.т. 78Б в продължение на улица с о.т. 27 и о.т. 28, която разделя УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 на два УПИ, като за северната част се обособява УПИ XIX – Озеленяване и се присъединява към кв. 8, а южната част остава УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 по плана на с. Попинци, община Панагюрище. Изменение на кръстовището при о.т. 78 и о.т. 79, като Г-образното кръстовище става Т-образно с продължаване на улицата на север от о.т. 78 към о.т. 78А и о.т. 78Б.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


13.10.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.82 от 03.10.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на водопровод и електропровод, захранващи обект „Склад за зърно и ремонт на селскостопанска техника“ в поземлен имот с идентификатор 55302.470.7 в местността “Полето“, землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Трасетата преминават през имот с идентификатор 55302.470.315 с предназначение транспортна територия – общинска публична собственост съгласно приложения регистър.

Подробният устройствен план - парцеларен план се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по парцеларния план до общинската администрация.

08.10.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.75 от 09.09.2014 г. са публикувани следните обявления: обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 110 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище; обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар ниска зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище; обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар висока зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.11.09.2014 год.

гр.Панагюрище


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че със Заповед № 576/01.09.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ III – 4125 в кв. 246 и нереализирана улица, представляваща част от ул. “Поп Марко” и завършваща до западната регулационна граница на гр. Панагюрище, с който се заличава нереализираната част от ул. “Поп Марко”, определяща кв. 245 и кв. 246 и се създава нов кв. 246, обединяващ горните два; заличава се УПИ III – 4125 и се образуват два нови самостоятелни урегулирани поземлени    имота - УПИ III – 4125 и УПИ IV – 4125 за имот с идентификатор 55302.501.4125 в кв. 246, като западните и източните им регулационни линии минат по имотната граница;  заличават се УПИ I – Общ., УПИ II – Общ. и УПИ III – Общ. в заличения кв. 245 и се образуват съответно УПИ V – 167, УПИ VI – 167, 168, 169 и УПИ VII – Общ. в кв. 246 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване на обявлението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.

03.09.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.71 от 26.08.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.“Пятигорск“ до разклона на пътя за пречиствателна станция на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.28.08.2014 год.

гр.Панагюрище
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че:

 • с Решение № 598 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.07.2014 год. се разрешава изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.“Пятигорск“ до разклона на пътя за пречиствателна станция  на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище“;
 • с Решение № 599 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.07.2014 год. се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.18.403 в местността “Гъбовци землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • с Решение № 600 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.07.2014 год. се разрешава изработването на частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ І-„Болница“, УПИ ІІ“Търговия“, УПИ ІІІ“Търговия“,  УПИ ІV“Търговия“ и УПИ V“Търговия“ в кв. 230 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


05.08.2014 год.

гр.Панагюрище

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че със Заповед № 431/26.06.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ “Разширение на съществуващ гробищен парк” (имот с идентификатор 55302.432.2 и имот с идентификатор 55302.432.9) в землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се променя югозападната регулационна граница на същия съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаването на обявлението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


04.08.2014 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


Община Панагюрище, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 58/15.07.2014 г. са публикувани следните решения на Общински съвет Панагюрище – Решение №572 относно одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за трасе на подземен електропровод 20 кV за захранване на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище и Решение №573 за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета на електропровод и водопровод за изграждане на улично осветление и водоснабдяване до поземлен имот № 569084 в Стопански двор - землище на с.Попинци, Община Панагюрище.

Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и могат  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник решенията могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица чрез Общински съвет - Панагюрище до Административен съд гр. Пазарджик.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 404/13.06.2014 год. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.108.410 в местността „Дойчева чешма“ – стопански двор на ДЗС – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Дата: 09.07.2014 год.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


1. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение № 588 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 26.06.2014 год., е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 55302.107.357 в местността “Мрамор в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище със следния обхват:

 • Имот с идентификатор 55302.107.357;
 • Имот с идентификатор 55302.107.387;
 • Имот с идентификатор 55302.107.373;
 • Имот с идентификатор 55302.78.365;
 • Имот с идентификатор 55302. 78.364;


Дата: 09.07.2014 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.50 от 17.06.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на подземен електропровод 20 кV за присъединяване на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр.Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.50 от 17.06.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод (за улично осветление) и водопровод до поземлен имот №569084 – Стопански двор в землището на с.Попинци, Община Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


27.06.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ III – 4125 в кв. 246 и нереализирана улица, представляваща част от ул. “Поп Марко”, която завършва до западната регулационна граница на гр. Панагюрище и определя кв. 245 и кв. 246 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Вследствие на изменението в обхвата на проекта се налага изменение и за поземлен имот с идентификатор 55302.501.168, собственост на  н-ци Димитър Мирчев Савлеков по регистър на кадастрална карта на гр. Панагюрище, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на ИД на АГКК гр. София и за поземлен имот с идентификатор 55302.501.169, за който липсват данни за собствеността.

Проектът предвижда заличаване на нереализираната част от ул. “Поп Марко”, определяща кв. 245 и кв. 246, и обединяване на двата квартала под номер 246, като се заличава номер 245.

Заличава се УПИ III – 4125 и се отреждат два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти УПИ III – 4125 и УПИ   IV – 4125 за поземлен имот с идентификатор 55302.501.4125, като западните и източните им регулационни линии минат по имотната граница на имота, южната за УПИ III – 4125 и северната за УПИ IV – 4125 е новопроектирана, а южната за УПИ IV – 4125 минава по южната имотна граница на имот с идентификатор 55302.501.4125.

Заличават се УПИ I – общ., УПИ II – общ. и УПИ III – общ. в заличения кв. 245 и се отреждат съответно нови УПИ V – 167, УПИ VI – 167, 168, 169 и УПИ VII – общ. в обединения кв. 246.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


09.06.2014 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват имоти с планоснимачни номера 1136, 1081, 1082 и 1083, участващи в УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 в кв. 8 по плана на с. Попинци, община Панагюрище и част от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28.

С проекта се предвижда създаване на нов УПИ V – 1136 по имотните граници на имот пл. № 1136, като се заличава частта от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28 минаваща през имота и се създава обръщало на север от  УПИ V – 1136 – нов. Изменение на дворищната регулация на част от кв. 8, като се заличават  УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 и се създават нови УПИ II – 1081, УПИ III – 1082 и  УПИ IV – 1083, като вътрешните регулационни линии минат по имотните граници на имот с пл. № 1081, имот с пл. № 1082 и имот с пл. № 1083. Проектиране на нова улица от о.т. 28А до о.т. 78Б в продължение на улица с о.т. 27 и о.т. 28, която разделя УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 на два УПИ, като за северната част се обособява УПИ XIX – Озеленяване и се присъединява към кв. 8, а южната част остава УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 по плана на с. Попинци, община Панагюрище. Изменение на кръстовището при о.т. 78 и о.т. 79, като Г-образното кръстовище става Т-образно с продължаване на улицата на север от о.т. 78 към о.т. 78А и о.т. 78Б.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

29.05.2014 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 20.05.2014 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 550 за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод (за улично осветление) и водопровод до поземлен имот №569084 в Стопански двор в землището на с.Попинци, Община Панагюрище“;
 • Решение № 552 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) с обхват част от нереализирана новопроектирана улица от о.т. 94 до о.т. 93 между кв.7 и кв.8 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище;
 • Решение № 553 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) с обхват част от ул.“Олга Брадистилова“ - от о.т.140 – о.т.362 до о.т.363 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 544 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІІ-„Спортен комплекс“ и УПИ ІV-164“За ЦНСТ“ (Дом за деца и юноши „Павел Бобеков“) в кв.6 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


Дата: 28.05.2014 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 63, ал. (1) от АПК съобщава, че със Заповед № 302/28.04.2014 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ в кв.31 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който се предвижда източната и южната регулационни линии на УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ да минат по имотна граница съгласно графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните.

В 14-дневен срок от обявяване на съобщението заинтересуваните лица могат да оспорват заповедта чрез общинска администрация до административен съд-Пазарджик.


Дата: 16.05.2014 год.
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Панагюрище, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 34/15.04.2014 г. е публикувано Решение № 517 на Общински съвет Панагюрище, прието на заседание от 20.03.2014 г. относно одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация с обхват кв. 98 и кв. 98а по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл. „20 Април” №13, ет. 2, стая 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Общински съвет - Панагюрище до Административен съд гр. Пазарджик.


16.04.2014 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) с обхват УПИ “Разширение на съществуващ гробищен парк –  гр. Панагюрище” – югозападната регулационна граница.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на обявлението на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.04.2014 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение № 518 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 20.03.2014 год., е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.19.326 в местността “Три кладенци в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище за обособяване на урегулиран поземлен имот за производствена дейност.


Дата: 02.04.2014 год.

Гр.ПанагюрищеО  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


На основание чл.61, ал.((3) от АПК Общинска администрация съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ в кв.31 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който се предвижда източната и южната регулационни линии на УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ да минат по имотна граница съгласно графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.


13.03.2014 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище съобщава, че със Заповед № 141/28.02.2014 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за улична регулация (ПУР) с обхват улица с осови точки от о.т. 7 до о.т. 116 по плана на с. Левски, Община Панагюрище, като уличните регулационни граници минат по съществуващи имотни граници на прилежащите имоти; източната регулационна граница на УПИ VII мине по имотна граница съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20-ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


05.03.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище съобщава, че в “Държавен вестник” бр. 15/21.02.2014 г. е публикувано решение № 472 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 30.01.2014 г., Протокол № 33 относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  в част: Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш”, подобект: “Ревизия на съществуващи ХТС в поречието на р. Мареш и изграждане на нови отводнителни канали” със следния обхват съгласно приложения регистър на засегнатите имоти:

 • имоти с №№ 052301 и 052302 – унищожени ниви – пром.;
 • имоти с №№ 052410 и 045354 – дерета;
 • имоти с №№ 045376, 045375, 045321, 045320, 045319, 045357 и 045353 – ливади;
 • имоти с №№ 045511 и 045515 – полски пътища;
 • имот с № 045302 – пасище, мера,

съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в            30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр. Пазарджик.


26.02.2014 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение № 492 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 13.02.2014 год., е разрешено изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за трасе на подземен електропровод 20 кV за присъединяване на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище с обхват имоти - общинска собственост с идентификатори 55302.107.375 и 55302.107.301 в местността “Мрамор“, землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.Дата: 18.02.2014 год.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че във връзка с изпълнението на Проект за развитие на общинската инфраструктура MIDP-D-QCBS-1:“Обследване на площадката, технически проект и тръжни документи на язовир „Луда Яна“, Общински съвет-Панагюрище прие на свое заседание от 30.01.2014 год. следните решения:

 • Решение № 479 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 110 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 480 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 20 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 481 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар ниска зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 482 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар висока зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 483 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на подобект: „Водопровод от ПС1 до ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;Дата: 07.02.2014 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административно – процесуален кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ с обхват поземлени имоти с идентификатори 55302.338.353, 55302.338.9502 и 55302.338.20 по плана на новообразуваните имоти на м. “Фетенци”, землище гр. Панагюрище, Община Панагюрище. С изменението на плана за регулация се предвижда границата на поземлен имот с идентификатор 55302.338.353 да се измести на запад по съществуващ слог , като поземлен имот с идентификатор 55302.338.9502, който е предвиден за улица, в засегнатата част ширината му се намалява до размерите на пешеходна алея. За осигуряване на достъп до поземлени имоти с идентификатори 55302.338.15, 55302.338.428, 55302.338.429, 55302.338.19 и 55302.338.357 се проектира нова улица с идентификатор 55302.338.9515 за сметка на поземлен имот с идентификатор 55302.338.20.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на обявлението на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


Община Панагюрище съобщава, че във връзка с  кандидатстване с проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на община Панагюрище” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010: “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” в ДВ бр.95 е публикувано обявление на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПР/ с обхват кв. 98 и кв. 98а по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище със следните изменения:

 • кв. 98 - УПИ І-Общ. се преотрежда в УПИ ХХХІІІ-2635,5100“За Община“; УПИ ІІ-4141 се преобразува в УПИ ХХХІV-4141; УПИ ІІІ-5210 се преобразува в УПИ ХХХV-5210; създава се УПИ ХХХVІ“За Читалище“; УПИ“Паметник на културата“ се преобразува в УПИ ХХХVІІ-2709“За Паметник на културата“; създава се нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХХVІІІ—4630,9604 „За парк“; създава се УПИ ХХХІХ-2633“За ГУМ“; УПИ „Поща“ се преобразува в УПИ ХL-4233“За поща“; УПИ „Жилищен комплекс“ се преобразува в УПИ ХLІ-4233“За жилищен комплекс“; променя се част от уличната регулация на ул. „Иван Комитата“; създава се нова улица с о.т. 553а, 553б и 553в; променят се вътрешните регулационни линии на следните урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІІ-3963, УПИ ІV-3991, УПИ V-2859, УПИ VІ-2858, УПИ VІІ-2858, УПИ VІІІ-2857, УПИ ІХ-2856, УПИ Х-2855, УПИ ХІ-2854, УПИ ХІІ-2853, УПИ ХІІІ-2851,2852, УПИ ХІV-2796, УПИ ХVІ-2795,4228 и УПИ ХVІІ-4229 в кв. 98 по плана на гр. Панагюрище, като същите минат по съществуващи имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията.
 • кв. 98а - променят се вътрешните регулационни линии на следните урегулирани поземлени имоти – УПИ І-4366 и УПИ ІІ-4367, като същите минат по съществуващи имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията.

Проекта се намира в общинска администрация, стая 211 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в “Държавен вестник” бр. 91/18.10.2013 г. е публикувано обявление, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за реализация на проект: “Хидротехнически съоръжения по поречието на р. Мареш”, обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш. Ремонт на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура” в части:

- Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш”, подобект: Ревизия на съществуващи ХТС в поречието на р. Мареш и изграждане на нови отводнителни канали”, с обхват, съгласно приложения регистър на имотите, през които преминават нови отводнителни канали в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище: имот с идентификатор 55302.52.301 /унищ. нива – пром./, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.52.302 /унищ. нива – пром./, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.52.410 /дере/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.354 /дере/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.376 /ливада/, собственост на н-ци Георги Ангелов Савлеков; имот с идентификатор 55302.45.375 /ливада/, собственост на н-ци Цвятко Георгиев Паланкалиев; имот с идентификатор 55302.45.321 /ливада/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.320 /ливада/, собственост на  н-ци Димитър Николов Панайотов; имот с идентификатор 55302.45.319 /ливада/, собственост на н-ци Георги Тодоров Цуцеков; имот с идентификатор 55302.45.357 /ливада/, собственост на н-ци Христо Тодоров Хинделов; имот с идентификатор 55302.45.353 /ливада/, собственост на н-ци Иван Георгиев Дудеков; имот с идентификатор 55302.45.511 /полски път/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.515 /полски път/, собственост на Община Панагюрище и имот с идентификатор 55302.45.302 /пасище, мера/, собственост на Община Панагюрище;

- Работен инвестиционен проект за обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш. Ремонт на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по комплексния проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ до общинската администрация.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


Община Панагюрище съобщава, че със заповед № 243/25.04.2013 г. на Кмета на Община Панагюрище и разрешение за строеж на основание чл. 150 от ЗУТ е одобрен КПИИ за обект: “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт“ в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище” в кв. 20 и кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии по части:

1. Проект за подробен устройствен план – план за регулация с обхват: УПИ І-“За спирка и озеленяване” и УПИ ІІ в кв. 20 по плана на с.Панагюрски колонии; УПИ ІІ-“За магазин и трафопост” и УПИ ХІІ-Общ. в кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище и част от съществуваща улица с о.т. 195, о.т. 196 и о.т. 197, като се заличават: част от съществуваща улица с о.т. 195, о.т. 196 и о.т. 197; УПИ ІІ-“За магазин и трафопост” в кв. 24 и УПИ І-“За спирка и озеленяване” в кв. 20 и се образува един нов урегулиран поземлен имот - УПИ І-“За спирка и озеленяване” в кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии съгласно приетата графична и текстова част на документацията;

2. Инвестиционен технически проект за строеж на обект: “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище”.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните.

Възражения, предложения и искания по проекта и оспорване на заповедта могат да се направят от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от получаване на съобщението (или публикуването му) чрез Общинска администрация Панагюрище до Административен съд - Пазарджик.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.98/11.12.2012 г. е публикувано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на електропровод, захранващ имот № 108402 в м.”Дойчева чешма”, землище на гр.Панагюрище,Община Панагюрище” и проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на електропровод, захранващ имот № 349033(36) в м.”Бальова джугла”, землище на с.Попинци, Община Панагюрище”.

Документацията се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по парцеларните планове до общинската администрация.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че :

Със заповед № 695/07.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж: “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище” с възложител Община Панагюрище.

Проектът да бъде изготвен в обхват: УПИ І-“За спирка и озеленяване” и УПИ ІІ в кв. 20 по плана на с.Панагюрски колонии; УПИ ІІ-“За магазин и трафопост” и УПИ ХІІ-Общ. в кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище и част от съществуваща улица с о.т. 195, о.т. 196 и о.т. 197.

Проектът да съдържа следните самостоятелни съставни части:

Ø      Проект за подробен устройствен план – план за регулация;

Ø      Инвестиционен технически проект за строеж на обект “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище”.

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

Ø      Със заповед № 737/22.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ ХІІІ-3328 в кв. 226 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище .

Ø       Със заповед № 738/22.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ VІІІ-2645, УПИ ІХ-2647, УПИ ХІІІ-2646, УПИ ХІV-2649, (УПИ ХV-2648,4004, УПИ ХVІ-2650 и улица-тупик в кв. 98 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Ø       Със заповед № 739/22.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР с обхват УПИ ХІІІ-505 в кв. 33 по плана на с.Оборище, Община Панагюрище.

Ø      Със заповед № 757/27.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР с обхват УПИ ХІV-“За общиствино обслужване и КВЗ” в кв. 5 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище.

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедите подлежат на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването им чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с документите по преписките в сградата на Общинска администрация-Панагюрище, етаж ІІ /втори/, стая 211.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.89 са публикувани следните решения на Общински съвет – Панагюрище:

·        Решение № 201 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 04.10.2012 г. относно одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за обект:  “Довеждащ път до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, в части:

- подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на довеждащ път до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, преминаващ през землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище” с обхват: имоти с №№ 83348, 83399, 83389 – Земеделска територия-пасища-мера; имоти с №№ 83504, 83506, 83400 - Земеделска територия-полски път; имоти с №№ 83350, 83395, 83397, 83401, 83402, 83403, 83404, 83409, 83413, 83414 – Земеделска територия-ниви; имот с №83366 – Земеделска територия-пасища с храсти; имот с № 107373 – Транспортна територия-път ІІ клас в землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище;

-  инвестиционен проект за обект: “Довеждащ път до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, Община Панагюрище”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

·        Решение № 202 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 04.10.2012 г. относно одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за обект:  “Довеждащ водопровод до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, в части:

- подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на довеждащ водопровод до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, преминаващ през землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище” с обхват: имоти с №№ 82323, 83364, 83400, 447017 - Земеделска територия-полски пътища; имоти с №№ 82333, 82335, 83361 – Земеделска територия-дерета; имоти с №№82342, 83366, 83368 – Земеделска територия-пасища с храсти; имот с № 82358 – Горска територия-залесени горски територии; имот с №83365 – Земеделска територия-други земеделски територии; имот с № 83418 – Земеделска територия-естествени ливади; имот № 85302 – Земеделска територия-депа на битови отпадъци /сметища/; имоти с №№ 444052, 447007 – Земеделска територия-ниви /орна земя/ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;

-  инвестиционен проект за обект: “Довеждащ водопровод до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, Община Панагюрище”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

·        Решение № 203 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 04.10.2012 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на кабелна линия 20 кW, захранващи имот №441107 и  план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот №441107  в местността “Полето” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, като за същия се обособява УПИ ІІ-107”Търговия и услуги” с устройствена зона Пп (предимно производствена) съгласно приетата графична и текстова част на документацията. Трасетата на водопровода и електропровода преминават през имот № 075503 – полски път  – общинска собственост.

Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на кабелна линия 20 кW се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

21.11.2012 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.75 е публикувано Решение №199 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 31.08.2012 г. относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ като част от:“Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор гр.Панагюрище – подобект: “Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ гр.Панагюрище” в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, в части:

-          ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: “Трасе на довеждащ колектор до площадката за изграждане на ПСОВ” с обща дължина 993 м. в участъка, преминаващ през земеделска територия, с обхват имоти №№ 107404, 107300, 107385, 108375, 108382, 108418, 108472, 108473, 108391, 108393, 108474, 234015, 308008, 308009, 308004 в землището на гр.Панагюрище, частна и общинска собственост;

-          Технически инвестиционен проект за обект: “Довеждащ колектор до площадката за изграждане на ПСОВ”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.65 е публикувано Решение №182 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 02.08.2012 г. относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за обект: “Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор гр.Панагюрище – подобект: “Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ гр.Панагюрище” в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, в части:

-          ПУП – Парцеларен план /ПП/ за обект: Трасе на довеждащ път до площадката на ПСОВ”;

-          Технически инвестиционен проект за обект: “Довеждащ път до площадката на ПСОВ”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.


14.09.2012 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че :

 • Със заповед № 526/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ с обхват УПИ ХІ-1076 и УПИ ХІІ-1076  в кв.45 по плана на с.Попинци, Община Панагюрище.

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

 • Със заповед № 531/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за реализация на проект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р.Мареш”, обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р.Мареш. Ремонт на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура – Отводнителни канали” с възложител “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД гр.Панагюрище със следния обхват съгласно приложения регистър на засегнатите имоти: имоти с №№ 052301 и 052302-унищожени ниви-пром.; имоти с №№ 052410 и 045354-дерета; имоти с №№ 045376, 045375, 045321, 045320, 045319, 045357 и 045353 – ливади; имоти с №№ 045511 и 045515-полски пътища и имот с № 045302 – пасище, мера в землището на гр.Панагюрище.
 • Със заповед № 532/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват имот №108446 в местността “Дойчева Чешма” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.
 • Със заповед № 533/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ на постройки на допълващото застрояване -  дванадесет броя петна за гаражи в УПИ “Жилищен комплекс” в кв. 243 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

 • Със заповед № 534/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е разрешено изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация с обхват УПИ ХVІ-Общ. в кв. 30 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище.
 • Със заповед № 535/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР с обхват поземлени имоти с пл.№№3103, 3102, 3099, 3098, 3087, 3085, 3083 – промяна на уличната регулационна линия от о.т.499 до о.т.724 в кв. 169 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с документите по преписките в сградата на Общинска администрация-Панагюрище, етаж ІІ /втори/, стая 211.

24.08.2012 г.Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.44/03.07.2012 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват имот №441107  в местността “Полето” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище и ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на кабелна линия 20 кW, захранващи имот №441107.

В ДВ бр.54 от 17.06.2012 г. е публикувано Решение №162 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 27.06.2012 г. относно одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект “Проектно трасе на подземен кабел за електрозахранване на ПИ 000778 от КВС в местността “Гъстите дървета” в землището на с.Елшица, Община Панагюрище, Област Пазарджик”.

Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледат от заинтересуваните.

Със Заповед № 302/09.05.2012 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрено частично изменение на ПУП – ПРЗ с обхват част от кв.31 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, представляваща нереализирана улица, като се обособяват два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХV-”Търговия и услуги” и УПИ ХІV-4292“Търговия и услуги” съгласно приетата графична и текстова част на документацията.

Жалби и възражения по заповедта може  да се правят в 14-дневен срок от датата на побликуване на съобщението чрез Община Панагюрище до Административен съд-Пазарджик.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е
Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.34 от 04.05.2012 г. е обнародвано Решение № 101/29.03.2012 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект “ЯЗОВИР “ЛУДА ЯНА” в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.
Планът е изложен в Общинска администрация-Панагюрище, етаж ІІ /втори/, стая 211.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.
___________________________________________________________________________
Със заповед № 319/15.05.2012 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват имот №098055 в местността “Света Петка” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.
Със заповед № 331/22.05.2012 г. е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ с обхват УПИ- ІІ”За обществено обслужване” и УПИ V”За КВЗ” в кв. 15 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище.
На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.
Със заповед № 332/22.05.2012 г. е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ с обхват УПИ ХV-3319,3318,4089,4094 и УПИ І-3316 в кв. 223 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.
На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.
Със заповед № 333/22.05.2012 г. е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ с обхват имот пл.№ 377, участващ в УПИ І-РПК в кв. 40 по плана на с.Поибрене, Община Панагюрище.
На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.
Със заповед № 334/15.05.2012 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват имот №108397в местността “Дойчева Чешма” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с документите по преписките в сградата на Общинска администрация-Панагюрище, етаж ІІ /втори/, стая 211.
30.05.2012 г.

О   Б   Я   В   А
Община Панагюрище съобщава, че на основание чл.134, ал., т.1 от ЗУТ е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ с обхват част от кв.31 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, представляваща нереализирана улица, като за сметка на същата се обособяват два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХV-”Търговия и услуги” и УПИ ХІV-4292“Търговия и услуги” съгласно приетата графична и текстова част на документацията.
Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая 211 и може да се прегледа от заинтересуваните.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация в едномесечен срок от получаване на съобщението.

13.03.2012 г.

О   Б   Я   В   А

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.14 от 17.02.2012 г. е обнародвано Решение № 67/30.01.2012 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ с обхват: кв.255, кв.256, кв.257, кв.258, кв.259, кв.261 и кв.262 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагрище.

Планът е изложен в Общинска администрация-Панагюрище, етаж ІІ /втори/, стая 211.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.
Последно променен на Сряда, 23 Юни 2021 06:56