Община Панагюрище разкрива нова социална услуга Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   Създаването на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в град Панагюрище е в резултат на многото на брой целенасочени действия, които Общината извърши последователно и отговорно, с цел да увеличи ползите за местните общности.

Новата социална услуга ще функционира считано от 01.10.2023 година като делегирана от държавата дейност.

На 30.08.2023 година се получи Заповед № РД01-1661/28.08.2023 година на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, в отговор на подадено от Община Панагюрище мотивирано заявление за създаване на нова социална услуга. С Решение № 627 от 31.08.2023 година, Общински съвет – Панагюрище изрази съгласие за създаване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ като делегирана от държавата дейност.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания ще предоставя комплекс от социални услуги за лица над 18 години – дневна грижа; информиране и консултиране (специализирана); застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения и  подкрепа за придобиване на трудови умения.

Социалната услуга е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания и семействата им. Потребителите ще се подпомагат от професионалисти, с цел максимална подкрепа за развитие на възможностите им за социално включване.

Капацитетът на новата услуга е 20 места.

Потребителите ще заплащат такса в размер на 30 на сто от дохода си, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, но не повече от действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

Новата социална услуга ще се помещава в сградата на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“, град Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32.

Уверени сме, че с разкриването на новата социална услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ще увеличим подкрепата за тази целева група, както и за семействата им. Чрез социалната услуга ще разширим обхвата на нуждаещите се от подкрепа лица и достъпът до услуги за социално включване.

От 07.09.2023 година стартира набирането на екип за социалната услуга. Подробна информация за реда и условията на подбора може да намерите в секция „Свободни работни места“ на официалната интернет страница на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1059&Itemid=60

Последно променен на Четвъртък, 07 Септември 2023 12:13