ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (ПИРО) Печат Е-мейл
Написано от PR   


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,


Представяме Ви проект на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО), който е основният стратегически документ за устойчиво развитие на общината до 2030 година. Той е резултат от активното и отговорното участие на близо 220 представители на заинтересованите страни – организации, икономически и социални партньори, физически и юридически лица, които се включиха в анкетните проучвания и в проведения „Експертен форум“ чрез фокус – групи. Вашите мнения, предложения, коментари имаха изключително висока стойност при подготовката на стратегическата част на документа – визия, цели, приоритети, проекти. Защото хората на Панагюрище могат да намират ефективни решения за преодоляване на предизвикателствата и знаят ролята на Общината в регионалното и европейско развитие.

С публикуването на проекта на ПИРО отправяме покана към заинтересуваните страни да се запознаят с проекта на документа, в съответствие с чл. 20 (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и т. 5.1. от Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Ако имате предложения и допълнения по Проекта на ПИРО можете да ги изпращате на следния електронен адрес: panagyurishte@panagyurishte.bg. Срокът за получаване на Вашите предложения е до 04.09.2023 година, включително.

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на града!

 Благодарим за участието на всички!

 ПИРО – Панагюрище е разработен от екип на ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“ – консултант на Националното сдружение на общините на Република България в изпълнение на проект №BG05SFOP001-4.003-0001 - „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“.   file icon pdf ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (ПИРО)