Търгове и конкурси Печат Е-мейл
Написано от Administrator   ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с явно наддаване за продажба на общински движими вещи както следва file icon doc СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

Търгът да се проведе на 12.01.2022 год. (Сряда) от 10:30 часа в Камерна зала на Театър Дом паметник.

Оглед на PVC дограма „Втора употреба“ до 11.01.2022 год. включително, след предварителна заявка в ОП „Чистота“.

Тръжната документация за търга се получава при заплатена такса от 20,00 с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на артикул  се внася в брой в касата на ЦAO, или по банков път, в срок до 18:00 часа на 11.01.2022 год.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ЦAO в непрозрачен запечатан плик в срок до 18:00 часа на 11.01.2022 год. Върху плика участникът отбелязва името си и предмета  на  търга.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински имот представляващ УПИ I-109 „За училище“, находящ се в кв. 25 по плана на село Баня и двете сгради, построени в имота – масивна двуетажна сграда със застроена площ 495 кв.м. и едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 426 кв.м, при първоначална тръжна цена от 295 000,00 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 11.01.2022 год. (Вторник) от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 10.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.496 с площ 910 кв.м, находящ се на ул. „Слънчева поляна” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 38 270,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 10.01.2022 год. (Понеделник) от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.З А П О В Е Д

№ 1006

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и след като се запознах и утвърдих протокола на комисията, провела търга, назначена със заповед №954 от 12.11.2021 г.

З А П О В Я Д В А М:

Определям участниците, спечелили проведения на 12.11.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 20 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Панагюрище, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

Достигнатите арендни цени и спечелилите търга участници са посочени в Приложение 2.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Заповедта, заедно с file icon doc Приложение № 1 и file icon doc Приложение № 2 – Тръжен списък, да се постави на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и да се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/., раздел „Общинска собственост”.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.


Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕЗАПОВЕД

№  1005

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах и утвърдих протокола от комисията, назначена с моя заповед № 953 от 12.11.2021 год. по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ в землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище,


З А П О В Я Д В А М :

Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 12.11.2021г. за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище, съгласно file icon doc Приложение № 1 и file icon doc Приложение № 2 – Тръжен списък.

На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък да бъде обявена на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на интернет страницата на община на адрес: http://www.panagyurishte.org/.,, раздел „Общинска собственост” и да се изпрати до всички участници в търга.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под наем  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.


Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


З А П О В Е Д

№ 1004

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и след като се запознах и утвърдих протокола на комисията, провела търга, назначена със заповед № 954 от 12.11.2021 г.

З А П О В Я Д В А М:

Определям участниците, спечелили проведения на 12.11.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 20 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Панагюрище, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

Достигнатите арендни цени и спечелилите търга участници са посочени в Приложение 2.


Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Заповедта, заедно с file icon doc Приложение №1 и  file icon doc Приложение №2 – Тръжен списък, да се постави на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и да се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/., раздел „Общинска собственост”.

Със спечелилите търга участници да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в 7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


Последно променен на Сряда, 22 Декември 2021 13:33