Обяви нови Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

З А П О В Е Д

1004

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.

 

На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и след като се запознах и утвърдих протокола на комисията, провела търга, назначена със заповед №954 от 12.11.2021 г.

З А П О В Я Д В А М:

Определям участниците, спечелили проведения на 12.11.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 20 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Панагюрище, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

Достигнатите арендни цени и спечелилите търга участници са посочени в Приложение 2.

 

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Заповедта, заедно с file icon doc Приложение № 1 и file icon doc Приложение № 2 – Тръжен списък, да се постави на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и да се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/., раздел „Общинска собственост”.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.

 

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЯВА

за вакантна длъжност в служба „Военна полиция“ – Сливен за приемане на военна

служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-1004/08.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна длъжност за офицер в служба „Военна полиция“ – Сливен, която следва да се заеме

от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).


Описание на длъжността:

1. Длъжност – „Началник на сектор Административен“ в Регионална служба „Военна полиция“ - Сливен;
2. Място за изпълнение на службата - Регионална служба „Военна полиция“ – Сливен;
3. Код на длъжността – 1310 5002;
4. Военно звание – майор;
5. Изисквания за минимално образование (квалификация) – висше, образователно-квалификационна степен – „Магистър“;
6. Ниво на достъп до класифицирана информация – „Секретно“


Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявената длъжност,

необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик, офисите за военен отчет в гр. Пазарджик, Лесичово, Батак, Ракитово, Велинград, Сърница, Панагюрище, Стрелча, Брацигово, Пещера, Белово, Септември и/или на телефони: 0885108129, 034445463


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 03.12.2021 година.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.1862 с площ 322 кв.м, находящ се на ул. „Есперанто” №14 в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 14 158,80 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 29.11.2021 год. от 16,30 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 26.11.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5068 с площ 350 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 21 534 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 29.11.2021 год. от 16,00 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 26.11.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински имот представляващ УПИ V – „за обществено и делово обслужване“ с площ 399 кв.м., находящ се в кв.51 по плана на село Попинци, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 5 409,60 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 26.11.2021 год. от 17,00 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 25.11.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински имот представляващ УПИ IV – „за обществено и делово обслужване“ с площ 382 кв.м., находящ се в кв.51 по плана на село Попинци, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 5 179,20 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 26.11.2021 год. от 16,30 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 25.11.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване, за продажба на общинска движима вещ, представляваща специален автомобил – цистерна с марка „Шкода“, модел „Европа“, с рег.№PA1306AH, произведен през 1988 год., чрез публичен търг с явно наддаване, при първоначална тръжна цена от 6 104,40 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 25.11.2021 год. от 16,30 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 24.11.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, представляващо обособена част от масивна сграда „Старата пожарна”, цялото с площ 46 кв.м.,  гараж в двора за склад с площ 28,80 кв.м., ведно с помещение с PVC дограма от 16,70 кв.м. и част от двора  в размер на 200 кв.м.за търговска дейност на ул. „Георги Бозаджиев” №4 гр. Панагюрище с обща начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 5760 лв. с ДДС.

Търгът да се проведе  на 30.11.2021 год. от 14:00 часа в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 11.11.2021 год. до 29.11.2021 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 29.11.2021 год.

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни
формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина
О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
за времето от 31.03.2022 г.  до 07.04.2022 г. , във формирования на Сухопътните войски ,
дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив
file icon pdf ОБЯВАО Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаfile icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 54300 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на помещение за  кафе - аперитив  с  обща площ 113 кв.м., от които търговска зала  с площ 97,50 кв.м., санитарен възел и складови помещения с площ 15,50 кв.м, находящо се   на партера в сградата на НЧ „Васил Левски - 1925” с. Елшица с начална годишна наемна цена определена с Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти  – 2052лв.. НЧ „Васил Левски -1925” не е регистрирано по Закона за данък добавена стойност и върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 16.11.2021год. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 28.10.2021 год. до 10.11.2021 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и  НЧ ” Васил Левски-1925 ” с. Елшица.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 15.11.2021 год..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54


ОБЯВА

Общинска администрация - Панагюрище обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска  земя – частна общинска собственост в землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Пангюрище, както следва:

file icon pdf Таблица № 1

 1. Срок за отдаване под аренда:  20/двадесет/ години – от 2021г. до 2041г.
 2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга: началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти и депозита за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, са посочени в Таблица 1.
 3. Дата на провеждане на търга: 12.11.2021г. от 15:00 часа, последваща дата – 19.11.2021г. от 15:00 часа.
 4. Място на провеждане на търга: в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.
 5. Оглед на имотите: от 01.11. до 11.11.2021 г. включително, след предварителна заявка на тел.  0885885432 –                   гл. експерт „ОС“ -  П. Петров.
 6. Цена на тръжна документация е в размер на  20.00 лв. с ДДС, закупува се от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 01.11.2021г. до 11.11.2021г.
 7. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 17:00 часа на 11.11.2021 год., а за последващата дата - до 17:00 ч. на 18.11.2021 год.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга - на тел. 0885885432–П. Петров – гл. експерт “ОС“.


ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в  землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище.


1. Срок за отдаване под наем: земеделските земи се отдават за срок от 10 години.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга:

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена. (Съгласно Списък с имоти за търга, публикуван към обявата за търга на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org).

3.      Дата на провеждане на търга: 12.11.2021г. от 11:00 часа, последваща дата – 19.11.2021г. от 11:00 часа.

4.      Място на провеждане на търга: в сградата на Община Панагюрище.

5.       Оглед на имотите: от 01.11 до 11.11.2021 г. включително, след предварителна заявка на                                             тел.  0885885432.

6.                  Цената на тръжна документация е в размер на  20.00 лв. с ДДС и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж – на Общинска администрация – Панагюрище от 01.11.2021г. до 11.11.2021г.

7.      Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 17:00 часа на 11.11.2021 год., а за последващата дата - до 17:00 ч. на 18.11.2021 год.

8.      Място за получаване на информация за земите – обект на търга : на гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org


Списъкът  с предложените имоти, първоначалните  тръжни, годишни, наемни цени и депозита за участие,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище,  в сградите на кметствата, в чийто землища са земите – обект на търга  и на  интернет страницата на Община Панагюрище   на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: гл. експерт „ОС“ П. Петров - тел.  0885885432

file icon pdf СПИСЪК

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Поибрене, Попинци и Елшица, Община Панагюрище.

 1. Срок за отдаване под наем : земеделските земи се отдават за срок от 10 години.
 2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга:

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1).

 1. Дата на провеждане на търга: 11.11.2021г. от 10:30 часа, последваща дата – 18.11.2021г. от 10:30 часа.
 2. Място на провеждане на търга: в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.
 3. Оглед на обектите:  от 01.11 до 10.11.2021 г. включително, след предварителна заявка на тел.  0885885432 -  П. Петров.
 4. Цената за тръжна документация е в размер на 20,00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 01.11.2021г. до 10.11.2021г.
 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 18:00 часа на 10.11.2021 год., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 17.11.2021 год.
 6. Място за получаване на информация за земите – обект на търга: на гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org

Списъкът с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище   на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: гл. експерт „ОС“ П. Петров -  тел.  0885885432

file icon pdf СПИСЪК

ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба в пакет от 5 броя общински поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището но с. Елшица, Община Панагюрище, посочени в Таблица 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  file icon pdf Таблица № 1                                                                                                    


Имотите за продажба се продават за изграждане на енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

Имотите, описани в Таблица 1, се продават само в пакет.

Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга:

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  с Решение №309 от 28.09.2021г. на Общински съвет – Панагюрище, общо за всички имоти в пакета е в размер на 47 562.48 /четиридесет и седем хиляди петстотин шестдесет и два лв.  и четиридесет и осем ст./лева.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 25000.00 лева /двадесет и пет хиляди/лева.

Депозитът се внася по IBAN сметка BG 75RZBB91553320057007 при „Райфайзенбанк България“ ЕАД – офис Панагюрище, BIC RZBBBGSF, до 17.00 часа на 12.11.2021 год.

Дата на провеждане на търга: 15.11.2021г. от 11:00 часа, последваща дата – 22.11.2021г. от 11:00 часа;

Място на провеждане на търга : в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на имотите: от 01.11 до 12.11.2021 г. - всеки работен ден в рамките на работното време на място, след предварителна заявка на тел.  0885885432 – П. Петров.

Цената на тръжна документация е в размер на  550.00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 01.11.2021г. до 12.11.2021г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга: писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в “ Центъра за услуги и информация на  гражданите ”, пл. „Двадесети април” № 13 в срок до 18:00 часа на  12.11.2021 г., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 19.11.2021 г.


До участие в търга се допускат юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението, за което са продават имотите в пакета, които са закупили тръжни книжа и които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Лице за допълнителна информация за имотите: гл. експерт „ОС“   П. Петров - тел.  0885885432


file icon pdf Заповед №РД-04-218/29.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 -2022 г. в землището на с.Баня.

file icon pdf Заповед №РД-04-209/29.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 -2022 г. в землището на с.Поибрене.

file icon pdf Заповед №РД-04-234/30.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 -2022 г. в землището на с.Бъта.

file icon pdf Заповед №РД-04-217/29.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 -2022 г в землището на с.Баня.

file icon pdf Заповед №РД-04-199/27.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 -2022 г., в землището на гр.Панагюрище.

file icon pdf Заповед №РД-04-204/28.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 -2022 г., в землището на с. Поибрене.

file icon pdf Заповед №РД-04-205/28.09.2021 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 -2022 г. в землището на с. Попинци.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 11кв.м., находящо се на III-тия етаж в административната част в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище за офис, частна общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти - 648 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе на 26.10.2021год. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 07.10.2021 год. до 26.10.2021 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 18.10.2021 год..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж3, стая №5, тел. 088 4310 755.

СЪОБЩЕНИЕ


Проект на График за движение на влаковете за 2022 г. е публикуван за обществено обсъждане на сайта на БДЖ (https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2022-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane ). За по-голямо удобство предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление (https://p.bdz.bg/www/3/3/33-plovdiv-karlovo-plovdiv-2476.pdf ).

Целта на публикуването на проект на графика е да могат клиентите на БДЖ да се запознаят с намеренията на дружеството за разписанието на влаковете през следващата година.

Предложения за изменения в проекта на График за движение на влаковете за 2022 г. могат да бъдат изпращани до 11-ти октомври 2021 г. на e-mail: project_bdz@bdz.bg или внесени в деловодството на БДЖ на адрес: София 1080, ул. “Иван Вазов” № 3.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 81 от 28.09.2021 г. е публикувано обявление за изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват част от квартали 145, 229 и 277 по плана на гр. Панагюрище с възложител Община Панагюрище.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:

 • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват: УПИ І-„За озеленяване“ в кв. 229; УПИ І-4396, УПИ VІ-4347,4348,4623 „за ЖС и гаражи“ и УПИ VІІІ-4350,4579,4623 „за ЖС и гаражи“ в кв. 145; УПИ VІІ-4396 „За гаражи“, УПИ VІІІ-4623 и УПИ ІХ-„За озеленяване“ в кв. 277 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище;
 • инвестиционен технически проект за строеж: „Реконструкция на пътно кръстовище на ул.“Пятигорск“ – ул. „Околовръстен път“ в кръгово в обхвата на действащата улична регулация гр. Панагюрище“.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Дата: 28.09.2021 г.

 

О  Б  Я  В  А

Днес, 16.09.2021 г., във връзка с чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ към Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане, след извършените промени в срока от 10.09. до 15.09.2021 г. , регистър и карта на ползването към проектите за служебно разпределение на масиви за ползване на трайни насаждения и обработваеми земи в землищата на селата Баня и Поибрене, Община ПАНАГЮРИЩЕ.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терен с площ от 33,90 кв.м., находящ се в кв.45 по плана на с. Попинци, петно №45-2 за разполагане на преместваемо съоръжение /павилион/ за кафене, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 564,00 лв.. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем на терена 5 (пет) години.

Кандидатите за обекта да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът да се проведе на 05.10.2021 год. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр.Панагюрище, пл „20-ти Април“ №13.

Оглед на обекта – от 16.09.2021год. до 04.10.2021год. включително след предварителна заявка в отдел  “ОППОС” и Кметство с.Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 04.10.2021год ..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж3, стая №5, тел. 0357 600 54.

О  Б  Я  В  А

Днес, 10.09.2021 г., във връзка с чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ към Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане регистър и карта на ползването към проектите за служебно разпределение на масиви за ползване на трайни насаждения и обработваеми земи в землищата на селата Баня и Поибрене, Община ПАНАГЮРИЩЕ.

 Срок за извършване на промени в регистъра и картата – 15.09.2021 г., въз основа на одобрени заявления, подадени от заинтересуваните лица.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.3740 с площ 372 кв.м, находящ се на ул. „Пенчо Славейков” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 23 150 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 17.09.2021 год. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 16.09.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244 с площ 536 кв.м, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 23 568 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 17.09.2021 год. от 16,30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 16.09.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.
О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,
на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. Софияfile icon pdf ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3122, с площ 369 кв.м., включително изградената в имота едноетажна сграда с идентификатор №55302.501.3122.1, със застроена площ 66 кв.м, находящ се на ул. „Петко Мачев” №18, гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 26 628,72 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 03.09.2021 год. от 16,30 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 50% от началната тръжна цена (13 314,36 лв.), се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 02.09.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем  на  търговска площ от 7кв.м., намираща с на ІІ-рия етаж, източно крило на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, частна общинска собственост, за извършване на търговска дейност, при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 504,00 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Кандидатите за обявения обект, предмет на търга, да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът да се проведе  на 14.09.2021год. от 14:00 часа в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 19.08.2021 год. до 13.09.2021 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Депозит за участие в търга в размер на 20% от началната наемна годишна цена за  обекта се внася в брой в касата на ЦАО в срок до 18:00 часа на 13.09.2021год..

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ЦАО в непрозрачен запечатан плик в срок до 18:00 часа на 13.09.2021 год..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  едноетажна масивна сграда за склад с площ от 51 кв.м., частна общинска собственост, която сграда е построена в УПИ ІІІ, кв.7 по плана на с. Поибрене, Община Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена  по Методиката за определяне на начални цени за договаряне  и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 504,00лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Кандидатите за обявения обект, предмет на търга, да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът да се проведе  на 14.09.2021год. от 14:30 часа в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 19.08.2021 год. до 13.09.2021 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство   с. Поибрене.

Депозит за участие в търга в размер на 20% от началната наемна годишна цена за  обекта се внася в брой в касата на ЦАО в срок до 18:00 часа на 13.09.2021год..

Тръжна документация за всеки търг се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ЦАО в непрозрачен запечатан плик в срок до 18:00 часа на 13.09.2021 год..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

alt

alt

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №59375.501.589 с площ 1003 кв.м, находящ се на ул. „Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии, при първоначална тръжна цена от 43 100 лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.08.2021 год. от 16,30 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена (8 620 лв.), се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 25.08.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  помещение с площ 48 кв.м. в сградата на ОУ „20 Април” гр. Панагюрище за организиране  и провеждане на занимания по народни танци при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 876,00 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Наемната цена не се дължи за периодите, в  които учебното заведение се намира във ваканция или неучебни дни, регламентирани от Министерството на образованието и науката.

Наемателят да  заплаща  на ОУ „20-ти Април” гр.Панагюрище всички консумативни разходи, свързани с ползването на имота – ел.енергия, вода  и други свързани с ползването на обекта.

Търгът ще се проведе  на 31.08.2021год. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 12.08.2021 год. до 30.08.2021 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и ОУ „20-ти Април” гр. Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17:30 часа на 30.08.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
alt

alt

ОБЯВА


Днес, 03.08.2021 г., във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Поибрене и с. Попинци.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15


Вакантна длъжност във военно формирование 24620 – Свобода за приемане на военна

служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-544/22.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна

длъжност за офицер (капитан / старши лейтенант / лейтенант) и една (1) вакантна

длъжност за сержант (старшина) във военно формирование 24620 – Свобода, които следва да се заемат

от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).


Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявената длъжност,

необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик, офисите за военен отчет в гр. Пазарджик, Лесичово, Батак, Ракитово, Велинград, Сърница, Панагюрище, Стрелча, Брацигово, Пещера, Белово, Септември и/или на телефони: 0885108129, 034445463


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 28.07.2021 година.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ПАЗАРДЖИК

Със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 вакантни длъжности в Сухопътни войски, във в.ф. 24150 – Стара Загора, 52740 – Хасково, 54100 - Ямбол, 34750 – Карлово, 24490 - Асеновград и 42600 - Мусачево, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.


 Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 18.08.2021 година.

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021 г. до 01.12.2021 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасков, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево

file icon pdf ОБЯВА

alt

Протокол за разпределение на пасища и ливади за стопанската 2021 - 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.06.2021 г. (ВТОРНИК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;
2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;
3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.
4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);
6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;
7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;
8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;
9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039

alt


file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf СПИСЪК ДЛЪЖНОСТИ

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

alt


alt

file icon doc Приложение 1

file icon doc Приложение 2


ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН -ПАЗАРДЖИК

ОБЯВА


 за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, без провеждане на конкурс

 Със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина без провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 29.10.2021 година


ОБЯВА

 Относно вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси

 Със заповед № МЗ ОХ-949 от 19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 16 (шестнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на СКСО, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

 Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20.01.2021 година.


Представяне на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на община Панагюрище

Община Панагюрище съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че е изготвен предварителен проект на Генералния план за организация на движението на община Панагюрище. Неговата основна цел е да даде оптимални решения  за повишаване на безопасността на транспорта и подобряване на трафика в града.

Всяка една негова част ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Панагюрище https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2543&Itemid=114, както и ще бъде подложена на обществено обсъждане на 26 ноември 2020 г., четвъртък, от 15:00 часа в камерна зала на Театър Дом-паметник.

Мнения, становища и препоръки от гражданите, които искат да вземат отношение по проекта да се подават по електронна поща: obstina@abv.bg или на Публичното обсъждане. Ако предложенията са подходящи, те ще бъдат отразени.

file icon pdf 1.1. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.2. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.3. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.4. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 1.5. Съществуващо знаково стопанство

file icon pdf 2.1. Класификация на първостепенната улична мрежа

file icon pdf 2.2.Организация на транзитното движение

file icon pdf 2.3. Спирки на МОПТ, таксиметрови стоянки

file icon pdf 2.4.Режими за движение на определени ППС - товарни, с животинска тяга

file icon pdf 2.5. Режим на престой и паркиране

file icon pdf 2.6. Синя зона и платено паркиране

file icon pdf 2.7.Посочност

file icon pdf 2.8. Предимство на преминаване

file icon pdf 2.9. Пешеходство и велосипедно движение

file icon zip ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО – СОФИЯ УВЕДОМЯВА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009Г.,   В СРОК ДО 15.01.2021г. ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА ГРОЗДЕ – РЕКОЛТА 2020 Г.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА В  ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО – ПЛОВДИВ С АДРЕС –  ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „САНКТ ПЕТЕРБУРГ” №67,  ТЕЛ.: 032 622 688.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СРОК, ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРОЗДЕ, НЕ ОБЯВИЛ РЕКОЛТАТА И НАРУШИЛ ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009Г., СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ОТ 500 ДО 1000 ЛВ. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ОТ 2 000 ДО 10 000 ЛВ. ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ.

ИАЛВ

ГРАД СОФИЯО Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования
от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбинаfile icon pdf ОБЯВА


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

Общинска администрация – Панагюрище, област Пазарджик, на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ съобщава, че в ДВ бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародвана Заповед № ТУ-172/26.10.2020 г. на Областен управител на област с административен център гр. Пазарджик за одобряване на план на новообразувани имоти на земеделска земя, предоставена на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на гр. Панагюрище и на с. Поибрене, община Панагюрище.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областен управител-Пазарджик пред Районен съд – Панагюрище в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник.гр. Панагюрище

06.11.2020 г.

ОБЯВА

за вакантни длъжности във Военно географски център – Троян за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или чужбина след провеждането на конкурс

file icon pdf ОБЯВА

Относно вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс

 Със заповед № ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 вакантни длъжности в Сухопътни войски, във в.ф. 28610 – София, 24150 – Стара Загора, 52740 – Хасково, гарнизон Ямбол, 34750 – Карлово, 54060 – Шумен, 24490 - Асеновград, 44220 – Пловдив и 42600 - Мусачево, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 03.11.2020 година.

ОБЯВА

за вакантни длъжности във Военно географски център – Троян за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или чужбина след провеждането на конкурс

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 22780 – Долно Камарци за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА
ОБЯВА

за вакантни длъжности във военно формирование 18270 – Горна Малина за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА
ОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 22980 – София от състава на СКС за приемане на военна служба на лице, завършило граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – град Пазарджик


Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи  в землища от Община Панагюрище, за стопанската 2020 -20201г.


- Заповед №РД-04-809/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021 г. в землището на с. Попинци.

- Заповед №РД-04-808/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с. Поибрене.

- Заповед №РД-04-807/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на гр.Панагюрище.

- Заповед №РД-04-805/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Баня.

- Заповед №РД-04-804/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Бъта.

- Заповед №РД-04-803/21.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Бъта.

- Заповед №РД-04-832/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Поибрене.

- Заповед №РД-04-834/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея. Със Заповедта  са одобрени масивите за ползване на земеделски земи с начин на ползване Трайни насаждения по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021. г в землището на с.Баня.

Предвид разпоредбите на чл.37в, ал.5, от ЗСПЗЗ,  е необходимо да обявите заповедите в едно с приложенията в сградите на съответните кметства и на интернет страницата на община Панагюрище.

file icon zip Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища от Община Панагюрище, за стопанската 2020 -20201г.

ОБЯВА

за вакантни длъжности във военно формирование 18270 – Горна Малина за приемане на военна

служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВАОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 22780 – Долно Камарци за приемане на военна

служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници
във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


file icon zip ОБЯВА И ПРИЛОЖЕНИЯ


ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН -ПАЗАРДЖИК

4400 гр. Пазарджик, ул.”Втори Януари” № 10, тел. 034 / 445-463ОБЯВА

Относно вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс.

Със заповед № ОХ-669/19.18.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 вакантни длъжности в Съвместното командване на силите във в.ф. 48940 – Бургас, 54850 – Бургас, 54860 – Бургас, 54630 – Бургас, 54680 – Бургас, 22720 – Смядово, 28860 - Горна Малина, 32450 – Мокрен и 22980 - София, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 16.10.2020 година.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН -ПАЗАРДЖИК

4400 гр. Пазарджик, ул. «Втори Януари» № 10, тел. 034 / 445-463


ОБЯВА

Относно вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси.

Със заповед № МЗ ОХ-632 от 11.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности във военно формирование 52750 – София (СКИС), които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 02.10.2020 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ Â ЗСПЗЗ ,

УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

ще бъдат проведени по следния график:


ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

2020 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

17.08.

24.08.

27.08.

09:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

17.08.

24.08.

27.08.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

17.08.

24.08.

27.08.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

17.08.

24.08.

27.08.

15:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

17.08.

24.08.

27.08.

17:00

ОСЗ-Панагюрище

Приканваме всички ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

Председател на комисията:……..…….

Радостина Гарчева – гл. експерт ОСЗ

Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.ПазарджикЗАПОВЕД

№ РД-07-87/05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Попинци, община Панагюрище, за стопанската 2020 -2021 г.  в състав:

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и членове:

 1. Цонка Станчева  – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоянка Ставрева - кмет на с. Попинци или оправомощено длъжностно лице; 
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.


Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Попинци и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

№ РД-07-86/05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик


На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи / трайни насаждения/  в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове

 1. Цонка Станчева -  ст.експерт ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик:
 4. Иван Пандуров - кмет на с. Поибрене или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.


Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Поибрене и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

РД-07-90/ 05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище;

и членове:

 1. Цонка Станчева – старши  експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Никола Белишки – кмет на община Панагюрище или оправомощено длъжностно лице; 
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.


Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на община Панагюрище и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.ПазарджикЗАПОВЕД

№ РД-07-88/05.08.2020 г.

Гр. ПазарджикНа основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и членове:

 1. Цонка Станчева – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик;
 4. Георги Александров - кмет на с. Бъта или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Бъта и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик. 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.ПазарджикЗАПОВЕД

№ РД-07-83/ 05.08.2020 г.

Гр. ПазарджикНа основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и членове:

 1. Цонка Станчева – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик;
 4. Георги Александров - кмет на с. Бъта или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Бъта и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

№ РД-07-89/ 05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик


На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:


НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове:

 1. Цонка Станчева – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Димитър Арбалиев- кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


ЗАПОВЕД

№ РД-07-85/ 05.08.2020 г.

Гр. Пазарджик


На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

З А П О В Я Д В А М:

 НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2020-2021 г., в състав:


Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове:

 1. Цонка Станчева – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Димитър Арбалиев- кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;
 5. Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.


О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,

освободени от военна служба - без провеждане на конкурс през 2020 годинаfile icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА за набиране кандидати за военна служба в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВЯВАМ:

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с АРТ методи:


1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени – с непрекъснати здравноосигурителни права.

ІІ. Необходими документи:

 1. Заявление по образец ( приложение № 1).
 2. Декларация ( приложение № 2).

3. Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документите се връщат след сверяване на данните в заявлението).

4. Писмена декларация в свободен текст, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

5. При двойки във фактическо съжителство - писмена декларация в свободен текст за удостоверяване на семейното положение.

6. Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на директора на Центъра за асистирана репродукция.

7. Удостоверение за брутния доход на семейството/двойката във фактическо съжителство за предходните дванадесет месеца.


ІІІ. Място и срок за подаване на документите:


Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Център за административно обслужване при Община Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13 от 28.07.2020 година до 18.08.2020 година.НИКОЛА БЕЛИШКИ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЯВА

за вакантни длъжности от Сухопътни войски на Българската армия

Обявяване

на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Относно вакантни длъжности в „Национална гвардейска част“ за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси

file icon pdf ОБЯВА
Обява

за набиране на кандидати за вакантна длъжност във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите,

за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше образование в страната или в чужбина
file icon pdf ОБЯВА


file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОБЯВА

за приемане на служба в доброволния резерв на Българската армия

(с провеждане на конкурс)


file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.06.2020г.(ПОНЕДЕЛНИК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;
2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;
3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.
4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);
6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;
7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;
8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;
9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. И. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. И. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039
ОБЯВА

за набиране на кандидати за вакантна длъжност във военно формирование 26690 - Павликени

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдивfile icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

ОБЯВА

за обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.05.2020Г.(ПЕТЪК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039


Последно променен на Понеделник, 29 Ноември 2021 13:09